Dnia 22 maja br. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowym seminarium poświęconym wymaganiom w zakresie znakowania opakowań do żywności określonym w prawodawstwie krajowym wdrażającym akty prawne.

Poprawne etykietowanie informacyjne na opakowaniach towarów rynkowych ma znaczący wpływ na rozwój handlu w gospodarce wolnorynkowej. Jednak szeroko zakrojony proces wdrażania prawa unijnego w ostatnim czasie powoduje trudności w zakresie poprawnego znakowania i właściwego odczytania informacji pojawiających się na opakowaniach, szczególnie w obszarze opakowań do żywności.

Z końcem ubiegłego roku weszło w życie szereg unormowań prawnych określających wymagania w zakresie znakowania opakowań do żywności.

Podczas seminarium prezentowane będą referaty omawiające ustawodawstwo określające zakres obligatoryjnych informacji i znaków istotnych z punktu widzenia producentów żywności, producentów opakowań do żywności oraz zakładów konfekcjonujących. Ponadto przedstawiona zostanie procedura zabezpieczenia praw do znaku towarowego i rejestracji tego znaku istotna dla przedsiębiorstw wchodzących na wspólnotowy rynek

Proponowane tematy referatów

Zakres i sposób znakowania żywności określony w Rozporządzeniu MR i RW z dnia 16.12.2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

Zasady paczkowania i oznaczania znakiem "e" produktów przeznaczonych do sprzedaży zgodne z Ustawą o towarach paczkowanych z dnia 06.09.2001 r.

Oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wprowadzanych do obrotu wg Ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 06.09.2001r.

Ekologiczne znakowanie opakowań w unijnym i krajowym systemie

Zabezpieczenie praw do znaku towarowego i dokonanie jego rejestracji

Seminarium prowadzone będzie przez najlepszych specjalistów w dziedzinach objętych programem.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium w wypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby uczestników.

Kontakt:
mgr inż. Jolanta Kozłowska, tel. 22/842 20 11 w. 13
mgr inż. Danuta Król, tel. 22/842 20 11 w. 61
e-mail: krol@cobro.org.pl
Źródło: ''