Informatyczny System Ewidencji Odpadów SEO-2000 został zaprojektowany dla wspomagania podmiotów gospodarczych oraz administracji samorządowej (gminy, powiaty) w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: Prawo ochrony środowiska (z 27 kwietnia 2001 r), O odpadach (z 27 kwietnia 2001 r), O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z 11 maja 2001 r) O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (z 11 maja 2001 r).

Program przeznaczony jest dla:
- Podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady z uwzględnieniem informacji o opisie technologii i produkcji. Pozwala samodzielnie prowadzić pełną gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
- Przedsiębiorstw prowadzących usługi związane z gospodarką odpadami tj. wytwarzających, zbierających, transportujących, usuwających odpady przemysłowe, w tym niebezpieczne; odbierających odpady w celu ich wykorzystania, przetworzenia, unieszkodliwienia;
- Dla składowisk jako przedsiębiorstw zbierających, sortujących, segregujących odpady i unieszkodliwiających odpady
- Dla przedsiębiorstw komunalnych
- Dla przedsiębiorstw wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach lub produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy o opłacie produktowej.
- Dla gmin lub przedsiębiorstw działających w imieniu gminy w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych

Wymienione wyżej Przeznaczenie systemu SEO-2000 określa podmioty gospodarcze, dla których system ma zastosowanie. SEO-2000 to rodzina programów uwzględniających specyfikę tych podmiotów pod kątem obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji i sporządzania odpowiednich zestawień sprawozdawczych zgodnie z nowymi ustawami. Inne są rozwiązania dla przedsiębiorstw wytwarzających odpady, a inne np. dla producentów wyrobów w opakowaniach. W każdym jednak przypadku systemy SEO zapewniają poprawną ewidencje pozaksięgową, zapewniają łatwy dostęp do danych bieżącego roku jak i lat poprzednich co nie jest bez znaczenia w przypadku kontroli dokonywanej przez organy PIOŚ, WIOŚ.

Uwagę należy zwrócić na przydatność systemu SEO przeznaczonego dla gmin lub przedsiębiorstw działających w ich imieniu w zakresie selektywnej zbiórki, segregacji, magazynowania odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych, przydatnych do odzysku oraz współdziałania z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami – co nie jest bez znaczenia na wpływ środków finansowych dla gmin, które wykażą się osiągnięciami w w/w zakresie.
Na szczególną uwagę zasługuje również system dla firm pośredniczących w gospodarce odpadami (posiadacze odpadu-pośrednicy). Ta wersja systemu SEO-2000 uzyskała już bardzo pozytywne opinie użytkowników.

Najnowsza wersja SEO-2000 przeznaczona jest dla przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu wyroby w opakowaniach, dla których rozwiązano problem obliczania osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczania opłaty produktowej.

Korzyści z zastosowania SEO-2000
- ułatwienie w prowadzeniu gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (Ustawa o odpadach i dokumenty związane) z uwzględnieniem najnowszych zmian,
- umożliwienie prowadzenia pełnej ewidencji odpadów dla dowolnej liczby firm i odpadów,
- automatyczne generowanie wszystkich rodzajów dokumentów koniecznych do ewidencji odpadów; tworzenie Kart Ewidencji Odpadów; naliczanie opłat,
- rejestracja umów i fakturowanie usług, kontrolowanie płatności, tworzenie zestawień (każda dostawa lub odbiór odpadów kojarzona jest z fakturą),
- kontrola wykorzystania limitów na odpady, w tym odpady niebezpieczne,
- ograniczenie do minimum czynności potrzebnych przy wprowadzaniu danych,
- integracja z dowolnym systemem informatycznym wykorzystywanym do rozliczania produkcji w zakresie bilansowania odpadów,
- umożliwia wykorzystanie istniejących w postaci zapisów elektronicznych dokumentacji jak: procedury postępowania z odpadem, opisy technologii wytwarzania, unieszkodliwiania, wykorzystania odpadu, charakterystyki (karty informacyjne odpadu)
- wydruk koniecznych raportów miesięcznych, kwartalnych, rocznych, a także za dowolny okres w dowolnym układzie,
- pomaga przy wprowadzaniu w przedsiębiorstwie normy ISO 14001,
- gwarantuje prawidłowość prowadzonej dokumentacji i naliczonych opłat w przypadku kontroli PIOŚ.

Należy podkreślić, że do każdego rozwiązania z rodziny systemów SEO-2000 zastosowano następujące zasady:
- Realizacja zadań stawianych przez obowiązujące prawo
- Funkcjonalność i prostota obsługi
- Ograniczenia wprowadzania danych do niezbędnego minimum
- Sporządzanie zestawień w różnych układach przydatnych do właściwego funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz kontroli prawidłowości gospodarowania odpadami

System Ewidencji Odpadów SEO-2000:
- wspomaga USTAWODAWCĘ w zakresie sukcesywnego wprowadzania prawa w życie
- wspomaga PRZEDSIĘBIORSTWA w zakresie wywiązania się z obowiązków, jakie nakłada na nie nowe prawo w zakresie ewidencji, przechowywania informacji (5 lat) i kontroli gospodarowania odpadami.

Producentem programu jest:
Qumak-Sekom S.A.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dalszymi szczegółami, warunkami wdrożenia lub demonstracją systemu SEO-2000, prosimy o kontakt: redakcja@opakowania.com.pl
Źródło: ''