Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 17.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Celem SIMP jest:
- Krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków
- Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych
- Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników
- Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin
- Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych swoich członków
- Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych
- Troska o zabytki techniki i kultury materialnej
- Dbałość o ochronę środowiska naturalnego
- Propagowanie idei humanizacji techniki
- Troska o młodzież, seniorów i niepełnosprawnych

Kontakt:
ul. Świętokrzyska 14a
00-050 Warszawa
tel. 0-22) 827 17 68, 826 45 55
fax (0-22) 826 03 54
e-mail:simp@simp.pl
www.simp.pl