W dniu 23 września 2010 r., w hotelu Jan III Sobieski w Warszawie odbędzie się Konferencja Międzynarodowa pn.: Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w świetle planowanych, zasadniczych zmian regulacji prawnych.

Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK oraz Rekopol Organizacja Odzysku S.A. zapraszają na Konferencję Międzynarodową 23.09.2010 r.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Bernard Błaszczyk objął konferencję honorowym patronatem, a patronatem prasowym – dziennik „Rzeczpospolita”.
Organizacja przedsięwzięcia dofinansowana zostanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejRząd RP prowadzi prace nad zmianą fundamentów prawnych w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, dlatego konferencja będzie poświęcona przedstawieniu założeń do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz skutków wprowadzenia zamierzonych zmian dla przedsiębiorców. Propozycje zawarte w założeniach w istotny sposób wpłyną na funkcjonowanie polskiego systemu gospodarki opadami opakowaniowymi.

Ponadto ze względu na oparcie tych rozwiązań na niektórych mechanizmach obowiązujących w Wielkiej Brytanii omówione zostaną, szerzej niż dotychczas, także doświadczenia reprezentantów systemu brytyjskiego w transpozycji Dyrektywy opakowaniowej 94/62.
Przewidujemy również informację na temat będącego na etapie prac rządowych projektu ustawy o odpadach stanowiącej transpozycję Dyrektywy PE i Rady 2008/98/WE z 18.11.2008 r.

W związku z rosnącym zainteresowaniem problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu w II części przedstawiciele różnych środowisk omówią znaczenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach tego obszaru działalności przedsiębiorców. Także i ta sesja poparta będzie konkretnymi przykładami dotychczasowych doświadczeń, m.in. przedsiębiorców.

Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowane produkty.

Informacje są również dostępne na stronie www.eko-pak.com.pl
Źródło: ''