Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność polegającą na wytwarzaniu lub imporcie produktów w opakowaniach, iż zostało już niewiele czasu na wypełnienie ustawowego obowiązku złożenia marszałkowi województwa zawiadomienia o tym fakcie.

W myśl obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą na wytwarzaniu lub imporcie produktów w opakowaniach, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, jest obowiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców prowadzących już swoją działalność w momencie wejścia ustawy w życie.
Oświadczenie powinno zawierać:
1) nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy,
2) datę rozpoczęcia lub likwidacji działalności,
3) określenie rodzaju działalności,
4) wskazanie sposobu wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

Przediębiorca musi więc wskazać w zawiadomieniu czy w/w obowiązek będzie wykonywał samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku. Ustawa nie przewiduje sankcji za ewentualną zmianę decyzji. Nie ma też konieczności wskazania od razu, której organizacji odzysk został zlecony.

Komentarze

  • Zawiadomienie do marszałka

    Czy zawiadomienie do marszałka do 30 stycznia 2002 powinno zawierać wskazanie sposobu odzysku, jeśli w chwili obecnej firmy odzysku są dopiero w fazie organizacji?