W dniach 19 - 20 listopada 2002 r., na terenach MTP w Poznaniu rozpocznie się najbardziej prestiżowa i wiodąca impreza ekologiczna w Polsce, towarzysząca największym targom ekologicznym w Europie środkowo-wschodniej. VI Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny jest inicjatywą zapoczątkowaną w 1990 roku w formie spotkań samorządowców zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony środowiska. Od pięciu lat spotkania takie noszą nazwę Zjazdu Ekologicznego i odbywają się przy Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO w Poznaniu.

Gośćmi i uczestnikami Zjazdu są najważniejsze osoby zaangażowane w działalność na rzecz ochrony środowiska w kraju i zagranicą. Tegoroczna edycja Zjazdu poświęcona jest ochronie środowiska z punktu widzenia państw Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących.

Do uczestnictwa w Zjeździe w charakterze gości honorowych oraz prelegentów zaproszone zostaną osoby odpowiedzialne za obecną i dotychczasową politykę ekologiczną Polski oraz negocjacje z Unią Europejską w obszarze środowisko. Zaproszeni do udziału pracownicy Komisji Europejskiej zaprezentują punkt widzenia UE na ekologię w kontekście włączenia Polski do Wspólnoty. Przedstawiona zostanie problematyką ochrony środowiska w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz krajach ubiegających się o członkostwo w jej strukturach. Znacząca część obrad Zjazdu poświęcona zostanie efektywnemu wykorzystaniu pomocy finansowej Unii Europejskiej skierowanej do Polski na inwestycje w ochronie środowiska. W drugim dniu Zjazdu Ekologicznego odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie trzech konkursów Przeglądu Komunalnego, mających na celu promocję selektywnej zbiórki odpadów: Konkursu o Szklaną Statuetkę, Konkursu o Srebrną Puszkę oraz Konkursu "Lider Odzysku Tworzyw". Stąd, tematyce segregacji i recyklingu odpadów w wybranych krajach Europy poświęcona zostanie ostatnia sesja Zjazdu.

W ramach VI Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego odbędzie się szereg tematycznych Seminariów przeznaczonych dla różnych grup słuchaczy: pracowników starostw powiatowych, pracowników urzędów miejskich, przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych oraz sektora biznesu.
Podsumowaniem Zjazdu będzie Sesja Plenarna w formie dyskusji panelowej na temat wykorzystania funduszy strukturalnych UE przeznaczonych na cele związane z ochroną środowiska oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie środowiska.

Uczestnicy wszystkich imprez odbywających się w ramach Zjazdu wezmą udział w Sesji Plenarnej oraz uroczystej Gali Zjazdu w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Program Zjazdu
Współorganizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
Patronat Honorowy:
Leszek Miller – Prezes Rady Ministrów
Stanisław Żelichowski – Minister Środowiska
Jerzy Pietrewicz – Prezes Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

19 listopada 2002 r.

10.00
Uroczyste otwarcie Targów POLEKO oraz VI Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego do udziału w uroczystości otwarcia zaprosiliśmy następujących Gości Honorowych:
Stanisław Żelichowski, Minister Środowiska
Józef Oleksy, Przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP
Jerzy Pietrewicz, Prezes NFOŚiGW
Bogusław Zalewski, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich

10.30 SESJA I
Ochrona środowiska w Polsce z punktu widzenia wymagań Unii Europejskiej (zaprezentowanie stopnia dostosowania polskiej ochrony środowiska do przepisów Unii Europejskiej, ukazanie jakie największe problemy od strony formalnej, prawnej i technicznej związane są z procesem Polskiej akcesji do struktur Unii, potrzeby inwestycyjne w Polsce, mające na celu poprawę jakości środowiska, możliwość wsparcia finansowego przez Unię Europejską inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce)

10.30
Stan gotowości Polski do członkostwa w Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, Pierre Schellekens, Komisja Europejska, DG Środowisko

11.00
Wsparcie finansowe możliwe do uzyskania po akcesji Polski do Unii Europejskiej w sektorze ochrony środowiska, Komisja Europejska, DG Regio

11.30
Przerwa na kawę / Konferencja prasowa

12.00 SESJA II
Ochrona środowiska w krajach Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących (zaprezentowanie ekologicznego stanu krajów członkowskich Wspólnoty, różnice i podobieństwa w stanie środowiska w krajach Unii, specyficzne warunki wpływające na ochronę środowiska w poszczególnych krajach UE, stan środowiska w poszczególnych krajach nie należących do Wspólnoty, dystans dzielący te kraje od krajów Unii, największe problemy, które utrudniają spełnienie wymogów Wspólnoty, opinia społeczeństwa na temat wprowadzanych zmian, postrzegane zalety i wady nowych wymagań, perspektywy poprawy stanu środowiska w najbliższych latach, pomoc finansowa na realizację polityki ekologicznej Unii Europejskiej)

12.00
System ochrony środowiska w Niemczech, M. Karbowski, Ministerstwo Środowiska, Niemcy

12.20
Stan Środowiska i jego ochrona w Danii, przedstawiciel Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska

12.40
Ochrona środowiska w Czechach w odniesieniu do wymogów UE, Dagmar Kaljarikova, Ministerstwo Środowiska, Czechy

13.00
Ochrona środowiska w Polsce jako jednym z krajów kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej, Grażyna Niesyto, Ministerstwo Środowiska, Polska

13.20
Przerwa na lunch

14.30 SESJA III
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

14.30
Rola Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, przedstawiciel NFOŚiGW

14.50
Plan wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2002-2006 w uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska, Ewa Wesołowska, Ministerstwo Gospodarki

15.10
Możliwości wygenerowania większych środków finansowych na ochronę środowiska w Polsce poprzez system funduszy celowych oraz partnerstwo publiczno-prywatne , Michał Bitner, Agencja Rozwoju Komunalnego

15.30 Przerwa na kawę

16.00 SESJA IV
Dyskusja panelowa

- Czy jesteśmy w stanie wykorzystać fundusze strukturalne przysługujące nam z budżetu Unii Europejskiej na realizację wytycznych w ochronie środowiska?
- Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie środowiska

18.00
Zakończenie obrad

20.00
Gala Zjazdu w Teatrze Wielkim

- Powitanie Gości
- Uroczyste wręczenie nagrody SUPER PUCHAR
- Rozstrzygnięcie Konkursu na Dyrektora Roku 2001
- Spektakl
- Bankiet

20 listopada 2002 r.

10.00
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursów Przeglądu Komunalnego:
- III edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę
- II edycji Konkursu o Srebrną Puszkę
- I edycji Konkursu "Zbiórka Tworzyw Sztucznych"

11.30 przerwa

12.00 SESJA V
Recykling w Europie

12.00
Prezentacja Pro Europe - zrzeszenia europejskich organizacji odzysku i recyklingu, Joachim Quoden, Pro Europe

12.30
Segregacja, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Niemczech, Helmut Schmitz, DSD AG, Niemcy

13.00
"Zielony Punkt" w Czechach, Hana Hradecka, Ekokom, Czechy

13.30
Polski system odzysku i recyklingu, Janusz Płocica, Rekopol

14.00
Odzysk Olejów przepracowanych w Europie, Fabio Dalla Giovanna, Viscolube S.p.A., Włochy

14.30
- Zakończenie Zjazdu
- Zwiedzanie ekspozycji targowych
Źródło: ''