Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) wspólnie z Polską Izbą Opakowań (PIO), Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi (ASP), Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) oraz Internetowym Serwisem Branżowym www.opakowania.com.pl zapraszają, producentów, studentów, projektantów i użytkowników opakowań oraz materiałów opakowaniowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar 2012 i Krajowym Konkursie Projektów Opakowań Student PakStar 2012.

VI Ogólnopolski Konkurs Opakowań PakStar 2012 i III Krajowy Konkurs Projektów Opakowań Student PakStar 2012Organizatorzy konkursów zachęcają do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania i materiały opakowaniowe, oraz projekty opakowań, otwierające drogę do współzawodnictwa w Światowych konkursach opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award, organizowanych przez Światową Organizację Opakowań WPO (World Packaging Organization).

Sukcesy poprzednich edycji konkursu PakStar dowiodły, że spełniono oczekiwania przemysłu i handlu, tworząc warunki dla rozwoju wzornictwa opakowań i polepszenia ich jakości oraz konkurencyjności wyrobów, jak również zapewniając szeroką promocję laureatom.

CEL I ZASADY KONKURSÓW
Celem konkursu PakStar i Student PakStar jest wyrażenie uznania oraz nagrodzenie wysiłków i działań innowacyjnych, zmierzających do udoskonalania opakowań i lepszego zaspokojenia potrzeb ich użytkowników, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Zasady i warunki udziału w konkursach wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się w regulaminach konkursów, dostępnych na stronach internetowych organizatorów: www.cobro.org.pl; www.pio.pl; www.taropak.pl; www.opakowania.com.pl. Zasady te wynikają z postanowień regulaminów konkursów WorldStar i WorldStar Student Award.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA i KRYTERIA OCENY
Zgodnie z regulaminami, do udziału w konkursie: PakStar 2012 mogą być zgłaszane opakowania lub ich elementy (np. etykieta) oraz materiały opakowaniowe, zwane dalej „wzorami”, wyprodukowane i/lub stosowane do pakowania wyrobów w Polsce (wprowadzone do obrotu), natomiast w konkursie Student PakStar – projekty opakowań. Wzory i projekty zgłaszać mogą studenci, projektanci, producenci oraz użytkownicy opakowań i materiałów opakowaniowych, występujący jako osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych.

Komisja Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów z zakresu projektowania, wzornictwa przemysłowego, produkcji, stosowania i utylizacji opakowań - dokona oceny wzorów w oparciu o następujące kryteria:

nowoczesność, innowacyjność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i wzorniczych,
przydatność do mechanizacji i automatyzacji procesów pakowania,
ochrona zawartości,
walory ekologiczne, informacyjne, estetyczne i reklamowe.

WYNIKI KONKURSÓW
Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników nastąpi w II kwartale 2012 roku, natomiast ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień w październiku 2012 roku podczas Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK w Poznaniu.

Wyniki konkursów rozpowszechniane będą w prasie branżowej, folderze LAUREATÓW oraz mediach, w tym w internecie na stronach organizatorów konkursów.

Regulamin i formularz zgłoszeń:
[attach=attach4]REGULAMIN PakStar2012[/attach]
[attach=attach3]Załącznik do regulaminu PakStar2012[/attach]
[attach=attach1] REGULAMIN Student PakStar2012[/attach]

Nagrodzone i wyróżnione wzory będą eksponowane w odrębnym stoisku LAUREATÓW na Targach TAROPAK 2012, a następnie we Wzorcowni COBRO w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.
Laureaci mają prawo nanoszenia na nagrodzonych opakowaniach znaku PakStar oraz używania tego znaku na blankietach firmowych, materiałach promocyjnych oraz w reklamach prasowych i telewizyjnych.

Nagrody i wyróżnienia, przyznane w obu konkursach, upoważniają Laureatów do ubiegania się o trofea światowych konkursów opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award.


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Formularze zgłoszeń i wzory/projekty opakowań należy przesłać w terminie do 31 maja 2012
pod adresem:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
02-942 Warszawa
ul. Konstancińska 11


Informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod numerem telefonu 22 842 20 11 w. 50 oraz na stronie internetowej www.cobro.org.pl, www.pio.org.pl oraz www.opakowania.com.pl
Źródło: ''