W dniach 25-28 kwietnia 2002 r. w Duesseldorfie odbyło się posiedzenie Światowej Organizacji Opakowań WPO. Polskę reprezentował w obradach inż. Aleksander Sołtan z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Dzięki jego uprzejmości prezentujemy poniżej relację z przebiegu Walnego Zgromadzenia WPO.

Sprawozdanie Prezydenta za rok 2001
Działalność Prezydenta skupiała się na pozyskiwaniu nowych sponsorów WPO, m.in. takich firm jak Du Pont, Henkel, czy ECMA oraz reprezentowaniu Organizacji w ważniejszych imprezach opakowaniowych o charakterze międzynarodowym, jak kongresy, wystawy i konkursy w W. Brytanii, Szwecji, Rosji oraz na Ukrainie.
Prezydent określił stan finansowy WPO jako stabilny i podkreślił konieczność bardziej energicznej promocji i akcji naboru nowych członków do Organizacji, jak również zachęcania krajów członkowskich do zgłaszania opakowań nagrodzonych w konkursach narodowych na Konkurs WPRLDSTAR.

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego, C. Olsmats`a
W roku sprawozdawczym nastąpiła zmiana Sekretarza Generalnego z powodu złego stanu zdrowia Billa Pflauma (USA), piastującego dotychczas to stanowisko. Pociągnęło to za sobą przeniesienie Sekretariatu ze St. Zjednoczonych do Szwecji, gdzie nową siedzibę zaoferował Instytut PACKFORSK.
Nowy sekretarz Generalny przedstawił również w sprawozdaniu swoje poglądy na rolę i zadania WPO w świetle aktualnych potrzeb światowego przemysłu opakowań oraz zmian politycznych i gospodarczych zachodzących na arenie międzynarodowej.
Można je skrótowo ująć w sposób następujący:

Misja WPO
- Zdefiniowanie i przedstawienie korzyści płynących ze stosowania właściwych opakowań oraz ich rola w rozwoju społeczeństw w krajach uprzemysłowionych i rozwijających się;
- Rozwiązywanie aktualnych zagadnień technicznych i ochrony środowiska we współpracy i przy pomocy Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytutów Badawczych Opakowań IAPRI;
- Komunikacja i transfer wiedzy poprzez rozwijanie informacji i edukacji;
- Partnerstwo w rozwiązywaniu globalnych problemów opakowaniowych oraz wzmacniania autorytetu WPO;

Cele w roku 2002
1. określenie wyraźnego profilu WPO oraz jej pozycji w stosunku do innych organizacji międzynarodowych, jak:
- IAPRI;
- ONZ (ITC, UNIDO);
- EUROPEN

2. rozwój informacji / komunikacji:
- stworzenie przez WPO globalnej sieci internetowej w zakresie opakowań;
- założenie bazy danych statystycznych obejmującej światowy rynek opakowań;

3. zwiększenie dochodów WPO w celu prowadzenia bardziej aktywnej działalności w zakresie szkolenia i informacji:
- rozwój światowego konkursu opakowań WORLDSTAR;
- znalezienie nowych źródeł dochodu.

4. Światowy Konkurs Opakowań WORLDSTAR:
- usystematyzowanie oceny nowoczesności opakowań wg następujących kryteriów: · materiał;
· konstrukcja;
· stopień integracji systemu pakowania (np. logistyka, transport);
· eksponowanie zawartości;
· szata graficzna.

- wykazywanie korzyści ze stosowania właściwych opakowań, jak np.:
· zmniejszenie kosztów;
· wartość dodana;
· ochrona środowiska.

WORLDSTAR 2001
Ilość zgłoszeń opakowań na Konkurs WORLDSTAR 2001 sięgnęła 354, bijąc dotychczasowy rekord. Do rywalizacji stanęło 35 krajów z 4 kontynentów, m.in. z Chin, Czech, Litwy, Łotwy, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Węgier.
Nagrodzonych zostało 186 opakowań.

Współpraca z Agencją ONZ ds. Handlu Międzynarodowego ITC w Genewie.
Zgodnie z uchwałą podjętą na Walnym Zgromadzeniu WPO w Toronto (maj 2000) delegacja WPO w składzie: J. Ch. Sorensen (Dania). J.Hamalainen (Finlandia) i N. Robson (były pracownik ITC) złożyła wizytę w ITC w Genewie we wrześniu 2001 r. Omówiono z z-cą Dyrektora R. Bendrinathem zakres i tematykę przyszłej współpracy.
Wytypowano następujące obszary tej współpracy:
* edukacja (m.in. pomoc ITC w opracowywaniu materiałów szkoleniowych, które stanowiłyby bazę dla tworzenia programów krajowych);
* utworzenie światowej fundacji dla wspierania rozwoju edukacji;
* udostępnienie bazy danych ITC grupie roboczej WPO „Statystyka”, co znacznie wzbogaciłoby roczne raporty tej grupy.

W podsumowaniu podkreślono, że podstawowym tematem współpracy WPO/ITC powinno być wspólne opracowanie programu szkoleniowego dla krajów rozwijających się („packaging curriculum”), dla 2–3 tygodniowego kursu opakowań, adresowanego do krajów rozwijających się, któremu w przyszłości nadano by międzynarodowy certyfikat.
Postanowiono, że podpisanie umowy o współpracy będzie poprzedzone 1-2 dniowym seminarium z udziałem przedstawicieli obydwu organizacji, w celu opracowania i uzgodnienia zakresu i szczegółowej tematyki tej współpracy.