Jeśli jesteś importerem lub producentem produktów w opakowaniach możesz zgodnie z Ustawą z dnia 11.05.2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej:

zapłacić opłatę produktową i nie wykonać tego obowiązku lub wykonać obowiązek odzysku i recyklingu

Opłata produktowa
Wysokość opłat produktowych ogłaszana jest corocznie do 30 września w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętemu w ustawie budżetowej za rok poprzedni.

OPŁATA PRODUKTOWA JEST ROZWIĄZANIEM NAJDROŻSZYM DLA PRZEDSIĘBIORCY !!!

Jesteś zobowiązany do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określenie odpowiednio ich masy i ilości w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku którego opłata dotyczy. Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Jeśli zdecydowałeś się wykonywać obowiązek odzysku i recyklingu to masz do wyboru trzy warianty:

Wariant „A”
Realizować obowiązek odzysku i recyklingu samodzielnie.

Wariant „B”
Realizować obowiązek za pośrednictwem organizacji odzysku.

Wariant „C”
Zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim

Jeśli wybierasz wariant „A”
- jesteś zobowiązany do złożenia sprawozdania rocznego zawierającego informacje o nazwie i siedzibie oraz adresie firmy, odpowiednio masie lub ilości opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy (Dz. U. nr 63 poz.639), odpowiednio masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych z podziałem na poszczególne ich rodzaje, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych z podziałem na poszczególne ich rodzaje.
- Jesteś zobowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji (Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. art.36, art.37), uwzględniając także wymagania wynikające z odrębnych przepisów w sposób umożliwiający ustalenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczenie opłaty produktowej.
- Jesteś zobowiązany do przechowywania dodatkowej ewidencji oraz innych dokumentów związanych z gospodarka odpadami przez pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. Oznacza to, iż należy wystąpić do marszałka województwa o zezwolenie na zagospodarowanie odpadów (Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. art. 26 i 27), a następnie prowadzić ewidencję odpadów tzw., własnych, czyli np. zużyte świetlówki, oleje samochodowe, itp.

Jeśli wybierasz wariant „B”
- Obowiązek odzysku i recyklingu zostaje przejęty przez organizację odzysku.
- Organizacja jest zobowiązana do zachowania tajemnicy wszelkich danych przekazanych jej przez przedsiębiorców.
- Organizacja jest zobowiązana do złożenia w imieniu przedsiębiorcy sprawozdania rocznego zawierającego informacje: o nazwie, siedzibie oraz o adresie organizacji w wykazie przedsiębiorców w imieniu których działała, odpowiednio o masie i ilości opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorcy wymienieni w wykazie sprzedali produkty, lub sprzedanych przez przedsiębiorców produktów, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych z podziałem na poszczególne ich rodzaje.
- Sprawozdania roczne składane są marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

„Opłata recyklingowa”
- Zawierając umowę z organizacją odzysku płacisz opłatę „recyklingową”, której wysokość uzgodniona zostaje pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją. Przejęcie obowiązku odzysku przez organizację jest dla przedsiębiorcy rozwiązaniem tańszym niż zapłata opłaty produktowej
W ramach opłaty recyklingowej organizacja odzysku zobowiązuje się do wykonania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz do prowadzenia wymaganej sprawozdaczności dla marszałka województwa oraz dla klienta.

Sankcje karne
- Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność polegającą na wytwarzaniu lub imporcie produktów w opakowaniach to:
- nie złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu lub likwidacji działalności marszałkowi województwa,
- nie zawiadomienie o zmianach w działalności,
- złożenie nierzetelnego zawiadomienia,
- nie złożenie sprawozdania o opakowaniach lub produktach, osiągniętych poziomach odzysku lub recyklingu oraz o należnej opłacie produktowej,
- złożenie nierzetelnego sprawozdania
podlega karze grzywny (art.37 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy..)

Organizacja odzysku, która przejmując od przedsiębiorcy zobowiązania nie składa sprawozdań podlega do Urzędu Marszałkowskiego również karze grzywny (art.37 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy..)

Jeśli wybierasz wariant „C”
- zlecasz wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim
- prowadzisz ewidencję odpadów (zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. art. 36 i 37)
- w razie nie wywiązania się z określonego w Ustawie obowiązku odzysku i recyklingu musisz zapłacić opłatę produktową do marszałka województwa
- musisz złożyć sprawozdanie roczne do marszałka województwa w terminie do dnia 31 marca następnego roku.