Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zaprezentowało dzisiaj podsumowanie projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”, który został zrealizowany przy wsparciu Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” oraz Fundacji Nasza Ziemia. Ocena projektu została przygotowana przez firmę Lokalne Badania Społeczne1.

Wyniki projektu


65% mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa deklaruje, że w ich gospodarstwach domowych śmieci są segregowane
92% mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa jest zdania, że segregacja odpadów wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego
Ponad połowa mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, którzy kojarzą projekt, twierdzi, że kampania ta zachęciła ich do zmiany postaw i codziennych zachowań na bardziej ekologiczne

W ramach projektu zorganizowano m.in. lekcje ekologiczne w szkołach podstawowych
i Piknik Ekologiczny na warszawskim Ursynowie, przeprowadzono informacyjną kampanię billboardową i plakatową, a także rozdystrybuowano foldery informacyjne i inserty prasowe.Badania pokazały, że:
Wzrosła liczba mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa deklarujących segregowanie odpadów – obecnie 65% badanych twierdzi, że w ich gospodarstwach domowych śmieci są segregowane, podczas gdy w 2010 r. mówiła tak nieco ponad połowa ankietowanych (53%).
Wzrosła liczba mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, którzy są zdania, że segregacja odpadów wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego –
w 2011 r. uważa tak już 92% badanych, natomiast w ubiegłym roku tego zdania było 73% respondentów.
54% mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, którzy kojarzą projekt jest zdania, że kampania ta zachęciła ich do zmiany postaw i codziennych zachowań na bardziej ekologiczne.„Cieszymy się ze wzrostu proekologicznych postaw mieszkańców Warszawy oraz
z pozytywnych wyników oceny przeprowadzonego przez nas projektu. Potwierdzają one, że warszawiacy odczuwają potrzebę dbania o środowisko naturalne, chętnie uczą się zasad selektywnej zbiórki odpadów i segregują je w coraz większym stopniu. Mam nadzieję, że w wyniku przeprowadzonego przez nasze Stowarzyszenie projektu mieszkańcy Warszawy będą segregować jeszcze więcej z ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych powstających każdego roku w stolicy” – powiedziała Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy ze Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

Jak wykazały badania, mieszkańcy Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa pozytywnie ocenili projekt „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”.Opinie dotyczące działań zrealizowanych w ramach projektu:

57% badanych kojarzących projekt zgadza się, że przeprowadzona kampania była dostosowana do potrzeb mieszkańców ich dzielnicy.
55% badanych kojarzących projekt zgadza się, że dzięki tej kampanii poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego.
54% badanych kojarzących projekt zgadza się, że kampania zachęciła ich do zmiany postaw i zachowań w życiu codziennym na bardziej ekologiczne.

Opinie na temat lekcji ekologicznych przeprowadzonych w szkołach podstawowych:

87% badanych uczniów uważa, że z lekcji ekologicznych wyniosło nową wiedzę na temat gospodarki odpadami.
84% badanych uczniów prawidłowo wskazało, że pojemnik na opakowania
z papieru i tektury ma kolor niebieski.
65% badanych prawidłowo wskazało, że opakowanie kartonikowe np. po mleku czy sokach należy wrzucić do żółtego pojemnika.

Opinie dotyczące Pikniku Ekologicznego w parku na ursynowskiej Kopie Cwila:

73% uczestników Pikniku deklaruje, że udział w tym wydarzeniu zachęcił ich do zmiany postaw na bardziej ekologiczne.
70% badanych pozytywnie ocenia Piknik Ekologiczny.
61% uczestników Pikniku uważa, że podczas tej imprezy poszerzyło swoją wiedzę na temat stanu i ochrony środowiska naturalnego.

Projekt „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Partnerami projektu są Fundacja Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu REKARTON, organizacji odzysku REKOPOL oraz firmy „BYŚ”. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, pochodzącemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ciągu roku w stolicy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych, a jedynie około 12% z nich trafia do odzysku i recyklingu, mimo że ponad 80% takich odpadów to surowce wtórne.

Celem prowadzonego od grudnia 2009 roku projektu, jest przekonanie mieszkańców stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa (Stegny i Sadyba), o konieczności segregacji odpadów opakowaniowych i wiążącymi się z nią korzyściami ekonomicznymi i dla środowiska. W ramach projektu, którego celem było dotarcie do około 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, w stolicy pojawiło się 161 billboardów i ponad 2 tysiące plakatów. Mieszkańcy stolicy otrzymali również 10 tysięcy sztuk folderów informacyjnych. 60 tysięcy kilkustronicowych insertów prasowych zostało dołączonych do 3 tytułów prasy warszawskiej.

W dwudziestu szkołach podstawowych w Warszawie przeprowadzono warsztaty ekologiczne przeznaczone dla uczniów klas IV-VI. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali 3 tysiące Elementarzy Ekologicznych będących kompendium wiedzy przekazywanej podczas zajęć. Projekt obejmował także całodzienny Piknik Ekologiczny, zorganizowany na warszawskim Ursynowie, w którym wzięło udział około 2 tysięcy osób. Stworzono też interaktywny serwis internetowy, będący platformą edukacyjno-informacyjną, spinającą wszystkie działania prowadzone w ramach projektu.

Dodatkowych informacji o projekcie „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy” udziela:

Monika Franaszek
Kierownik Projektu
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"
tel.: +48 22 729 40 04 wew. 118
e-mail: m.franaszek@ekon.org.pl

Dodatkowych informacji o Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” udziela:

Elżbieta Gołębiewska-Onik
Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"
tel.: +48 22 729 40 04
e-mail: sekretariat@ekon.org.pl

Kontakt dla mediów:
Jarosław Soroczyński
Questia Sp. z o.o.
Communications Management Consultants
tel.: +48 22 623 07 00
e-mail: jsoroczynski@questiapr.pl


PROSTE RADY NA ODPADY

radzi Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy”

1.Pamiętaj, do recyklingu nadają się tylko czyste, suche i niezatłuszczone odpady opakowaniowe.

2.Gdy jest tylko jeden pojemnik na odpady w kolorze czerwonym, wkładaj do niego papier, plastik, szkło i metal łącznie (zgniataj plastikowe butelki PET i metalowe puszki po napojach – pozwoli to na zaoszczędzenia miejsca w kontenerach i ich rzadsze opróżnianie).

3.Gdy jest kilka pojemników (worków):
a.Do pojemników niebieskich wrzucaj tylko papier.
b.Do pojemników żółtych wrzucaj tworzywa sztuczne, kartony po mleku
i sokach oraz metal.
c.Gdy jest tylko jeden pojemnik na szkło, wrzucaj do niego szkło kolorowe
i bezbarwne.
d.Gdy są dwa pojemniki na szkło: do pojemnika zielonego wkładaj szkło kolorowe, a do pojemnika białego wkładaj szkło bezbarwne.

2.Wszystkie odpady, których nie możesz posegregować, czyli odpady niesegregowane, składaj w osobnym kontenerze lub w osobnej torbie.

3.Segreguj odpady opakowaniowe i zachęcaj do tego członków Twojej rodziny, znajomych, sąsiadów i kolegów z pracy. Nawet niewielki wysiłek każdego z nas przyczynia się do zwiększenia ochrony środowiska naturalnego w Polsce!
Źródło: ''