Jest to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów.

XV edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play
Kolejny już raz Partnerem programu Przedsiębiorstwo Fair Play zostały wszystkie portale branżowe Grupy ROTOPINO.PL S.A w tym oczywiście opakowania.com.pl i drukarnie.com.pl

Pełna Lista Partnerów

Do ubiegłorocznej XIV edycji programu zgłosiło się 626 firm z całej Polski, spośród których 589 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011. Nagrodzonym firmom przyznano także:
15 nagród głównych – Statuetek „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
17 nominacji do nagrody głównej – Statuetki „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
7 wyróżnień za szczególną działalność proekologiczną,
31 tytułów „Ambasador Fair Play w Biznesie”,
36 Platynowych Statuetek „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
37 Platynowych Laurów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
49 Złotych Laurów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
35 Srebrnych Laurów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
47 Brązowych Laurów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
69 Złotych Statuetek „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
44 Złote Certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011.


Złota Księga "Przedsiębiorstw Fair Play" 2011


Laureaci programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2011

Celem programu jest:

promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie
.

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Idea programu:

Idea programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Projekt pt. "Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach" złożony przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą wygrał i był finansowany przez Unię Europejską. W efekcie prac Instytutu w latach 1997-1999 powstało opracowanie pt. "Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu" zawierające m.in. studia przypadków ilustrujące trudne z etycznego punktu widzenia sytuacje, z jakimi spotykają się w trakcie swojej pracy przedsiębiorcy, został opracowany kodeks etyki oraz powstał program "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 r. i była skierowana do MSP, od drugiej edycji zrealizowanej w 1999 r. program "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyjął formułę otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od liczby pracujących.


Obecnie program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W wielu województwach patronat honorowy objęli przedstawiciele władz regionalnych. Do współpracy nad programem zaproszono instytucje wspierania i promocji biznesu, organizacje pracodawców oraz kluby i stowarzyszenia przedsiębiorców w całym kraju - stanowiące zespół regionalnych administratorów.

Firmy - laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Każdą edycję programu kończy Wielka Gala Finałowa, podczas której następuje ogłoszenie wyników.


Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale radzą sobie na rynku odnosząc sukcesy gospodarcze. Potwierdza to tezę, że etyka i biznes nie są sprzeczne. W ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania kontrahentów, pracowników, a także wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Wzrasta także społeczna odpowiedzialność biznesu, czego przykładem może być udział przedsiębiorstw we wszelkiego rodzaju działaniach charytatywnych, wspieraniu fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali. Tego typu firmy zasługują na szczególne wyróżnienie. Takie firmy znalazły się w prezentowanej Złotej Księdze.

Proces weryfikacji:

Program trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. Pierwszy krok wykonują firmy zgłaszając chęć uczestnictwa w programie, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres biura administratora regionalnego Deklaracji zgłoszeniowej. Następnie szczegółowo prezentują swoją działalność w Ankiecie - Prezentacji (dostępnej w biurze programu: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, u administratorów regionalnych lub na stronie internetowej - www.fairplay.pl). Udzielają pisemnej odpowiedzi na pytania typu:

Czy przedsiębiorstwo miało zaległości: w spłatach kredytów wobec banków, regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów, wobec Urzędu Skarbowego, ZUS?
Czy były prowadzone spory sądowe z pracownikami?
Czy przedsiębiorstwo miało zaległości w regulowaniu wynagrodzeń pracowniczych?
Czy uczestniczy czynnie w akcjach lub imprezach charytatywnych?


Te i inne pytania wyżej nie wymienione, są w ankietach uszczegółowione, a odpowiedzi na nie punktowane. Firmy są również proszone o przedstawienie stosownej dokumentacji. Przedsiębiorstwo, które uzyskuje minimum 70 na 100 możliwych punktów zostaje nominowane do drugiego etapu. Prawdziwość odpowiedzi udzielonych przez firmę jest sprawdzana przez organizatorów i przedstawicieli instytucji współpracujących: urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów pracy, banków, organizacji przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspektorów pracy (podczas wizytacji w drugim etapie). O wycofaniu firmy z udziału w programie może zadecydować też uzasadniony protest konkurencji, klienta, kontrahenta lub pracownika przedsiębiorstwa. Podejmowanie ostatecznych decyzji o przyznaniu certyfikatu, a także nagród głównych przypada Kapitule Programu.

Warunki udziału w programie:


Do programu mogą się zgłaszać wszystkie firmy, działające, zarejestrowane i posiadające siedzibę w Polsce, prowadzące swoją działalność co najmniej przez cały rok kalendarzowy poprzedzający daną edycję. Przedsiębiorstwa chcące wziąć udział w programie muszą w:

I etapie

zapoznać się z Regulaminem danej edycji,
wypełnić Deklarację zgłoszeniową i przesłać ją na adres właściwego dla danego województwa Regionalnego Administratora Programu,
wypełnić i wysłać na adres właściwego dla danego województwa Regionalnego Administratora Programu oraz biura programu w Warszawie Ankietę lub Ankietę Weryfikacyjną wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w Ankiecie,
dokonać opłaty obowiązującej w I etapie, danej edycji programu (zgodnej z regulaminem danej edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play").


II etapie

umożliwić przedstawicielowi programu (audytorowi) przeprowadzenie audytu w siedzibie firmy oraz udostępnić audytorowi wszelkie niezbędne i wymagane w Regulaminie dokumenty i informacje,
dokonać opłaty obowiązującej w II etapie, danej edycji programu (zgodnej z regulaminem danej edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".


Firmy, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji w obu etapach otrzymują tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" lub inną z nagród przewidzianych w programie. Corocznie nagrody i certyfikaty są wręczane podczas uroczystej gali, w obecności wszystkich laureatów danej edycji oraz zaproszonych gości.

Jeśli chciałbyś, żeby Twoja firma dołączyła do nowej edycji zapraszamy do kontaktuŹródło: ''