Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. („Azoty Tarnów”) 13 lipca br. podjął decyzję o zamiarze konsolidacji z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. („ZAP”). W ramach tego przedsięwzięcia Azoty Tarnów ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 32 proc. akcji ZAP.

W sobotę akcjonariusze Grupa Azoty Tarnów większością 85 proc. głosów zgodzili się na podwyższenie kapitału spółki o 240 mln zł. Decyzja przekreśla szansę, by kontrolę nad Azotami przejęła rosyjska firma Acron. Do samego końca los Azotów był niepewny. Dzień przed zgromadzeniem akcjonariuszy rosyjski Acron mocno podbił cenę jaką oferował dotychczasowym właścicielom (m.in. funduszom emerytalnym) za oddanie swoich akcji. Nowa propozycja brzmiała 45 zamiast 36 zł. Gdyby tak jak chciał akcjonariusze oddaliby mu 66 proc. akcji firmy przejąłby kontrolę nad spółką.

Azoty, by się bronić, a oficjalnie by szukać pieniędzy na rozwój chciały w sobotę podwyższyć kapitał spółki poprzez emisję nowych akcji - wtedy nawet gdyby Acron skupił akcje nie miałby wymaganego odsetka akcji potrzebnego do władzy nad spółką.
Problem polegał na tym, że jeszcze w piątek wiele funduszy zapowiadało głosowanie przeciwko propozycjom podwyższenia kapitału. - Trudno, żebyśmy poparli emisję, jeśli nie znamy celu, na który miałyby być emitowane akcje - mówił PAP Rafał Markiewicza z Generali.

W piątek wieczorem Azoty ogłosiły wezwanie na Zakłady Azotowe w Puławach płacąc 110 zł za akcje (to więcej niż wynosi aktualna oferta Synthosu). Po zapoznaniu się z propozycjami zarządu, znalazła się potrzebna większość do emisji nowych akcji.

Za przyjęciem uchwały oddano 43 024 660 głosów, przeciw było 6 077 777 głosów, a wstrzymało się 682 985 głosów. Takie głosowania są tajne, jednak z informacji "Gazety" wynika, że z dużych inwestorów jedynie Generali było przeciw emisji, a złamał się nastawiony wcześniej sceptycznie fundusz ING.

Minister skarbu, Mikołaj Budzanowski uważa, że akcjonariusze Tarnowa powinni teraz odrzucić ofertę Acronu i uczestniczyć w projekcie konsolidacyjnym. - Każdy, kto pozytywnie odpowie na wezwanie Rosjan, będzie de facto uczestniczył we wrogim przejęciu polskiej spółki - powiedział Radiu Kraków po posiedzeniu akcjonariuszy minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

Azoty Tarnów planują skupić 32 proc. akcji ZAP za gotówkę. Cena za jedną akcję ZAP zawarta w wezwaniu to 110 zł. Ponadto Zarząd Azotów Tarnów przedstawił opinię uzupełniającą powody upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w związku z projektami uchwał dotyczącymi podwyższenia kapitału zakładowego Azotów Tarnów opublikowanymi w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Azotów Tarnów na dzień 14 lipca 2012 r. Opinia ta przewiduje, że akcje nowej emisji Azotów Tarnów zostaną zaoferowane akcjonariuszom ZAP w ten sposób, że za każdą akcję ZAP akcjonariusze ZAP otrzymają 2,5 akcji nowej emisji Azotów Tarnów. Planowana transakcja konsolidacji Azotów Tarnów i ZAP ma na celu utworzenie największej polskiej grupy chemicznej i konsekwentną realizację strategii Azotów Tarnów, polegającą na budowie wartości dla akcjonariuszy poprzez konsolidację sektora. Azoty Tarnów dążą do tego, aby w wyniku planowanej konsolidacji grupa osiągnęła drugą pozycję wśród producentów nawozów w Europie.W ocenie Zarządu Azotów Tarnów, taka struktura transakcji (wezwanie za gotówkę oraz oferta aportowa nowych akcji) jest atrakcyjna dla akcjonariuszy obu spółek chemicznych, gdyż w szczególności:


· może doprowadzić do znacznego zwiększenia zysku przypadającego na akcje Azotów Tarnów;· akcjonariuszom ZAP daje możliwość zamiany akcji ZAP na akcje największej polskiej spółki chemicznej.„Oczekujemy, że transakcja przyniesie znaczne korzyści dla akcjonariuszy” – mówi Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. „Azoty Tarnów oraz ZAP charakteryzują się wysoką komplementarnością produkcji. Szacujemy, że synergie przychodowe i kosztowe tylko po stronie Azotów Tarnów osiągną ponad 100 mln złotych rocznie. Oszczędności wynikające z redukcji wydatków inwestycyjnych oscylować będą w granicach 200 mln złotych. Po sfinalizowaniu transakcji planujemy pracować wspólnie z Zarządem ZAP w celu zidentyfikowania dalszych synergii i oszczędności kosztowych. Mam nadzieję, że akcjonariusze obu spółek docenią korzyści wynikające z połączenia potencjału dwóch największych polskich producentów nawozów azotowych i swoimi działaniami wesprą realizacje transakcji. Jej warunki zaproponowaliśmy w ten sposób, aby była ona korzystna dla interesariuszy, a w szczególności naszych akcjonariuszy mniejszościowych” – dodał Jerzy Marciniak.Azoty Tarnów zamierzają przeprowadzić transakcję na zasadach przyjaznego połączenia potencjałów obu przedsiębiorstw, wysokiej kultury produkcyjnej i wieloletniego dziedzictwa przemysłowego.

„Chcemy przeprowadzić konsolidację Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na zasadach partnerskich. ZAP utrzymają status odrębnej spółki, a zasady współpracy z pracownikami będą jednolite dla obu spółek. Chcemy skorzystać z unikatowych doświadczeń naszych kolegów z ZAP, miedzy innymi w zakresie produkcji nawozów azotowych, wytwarzania półproduktów do produkcji kaprolaktamu oraz ograniczenia zużycia energii przy produkcji amoniaku” – powiedział Witold Szczypinski, wiceprezes Zarządu Azotów Tarnów ds. produkcji i bezpieczeństwa.„Mamy nadzieję, że realizacja konsolidacji Azotów Tarnów i ZAP spowoduje, że uda nam się jednocześnie zrealizować cel strategiczny polegający na włączeniu Azotów Tarnów do WIG 20 na GPW, a tym samym zwiększyć płynność naszych akcji i rozpoznawalność grupy Azoty Tarnów na międzynarodowych rynkach finansowych” - powiedział Andrzej Skolmowski, wiceprezes Zarządu Azotów Tarnów ds. finansowych.*****

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów - jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka kontynuuje tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne.

Źródło: ''