Z początkiem nowego roku na przedsiębiorców czekają zmiany w zakresie gospodarowania odpadami. 1 stycznia 2016 roku niektórych z właścicieli firm obowiązywać będzie także obowiązek przeprowadzenia audytu opakowaniowego, a zmianie podlegać będą zasady zbiórki elektroodpadów i systemu recyklingu pojazdów.

Zmiany w gospodarce odpadami

Prace nad regulacjami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami trwały w bieżącym roku. Były one związane z koniecznością implementacji unijnych dyrektyw. Zmienią się regulacje w zakresie elektroodpadów oraz recyklingu pojazdów. Nowe przepisy podnoszą oczekiwania wobec przedsiębiorców oraz firm zajmujących się profesjonalnie zbiórką i odzyskiem odpadów. W większości zmiany mają ułatwić raportowanie odpadów, lecz są takie, które budzą wątpliwości. Dobrym przykładem jest ograniczenie liczby podmiotów, które mogą zbierać niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Niestety uproszczenie systemu raportowania odpadów będzie dotyczyło dopiero 2017 roku. W nowym systemie zebrane zostaną wszystkie raporty, sprawozdzania oraz wzory formularzy związane z raportowaniem odpadowym. Raporty składane będą wyłącznie do marszałka województwa, w którym przedsiębiorstwo generuje lub przetwarza odpady. Rok 2016 będzie jednak okresem przejściowym dla wprowadzenia nowych zasad. Pod nowy obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego audytu opakowaniowego podlegają przedsiębiorcy:

  • eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili dokumenty EDPR lub EDPO (…);
  • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie (…).

Najbliższy audyt będzie obejmował rok 2016, a odbędzie się w 2017 roku. 

Nowy rok ma także zbliżyć państwa Unii Europejskiej ku gospodarce cyrkularnej. W 2016 r. rozpoczną się prace nad nową propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym. Oznacza to, że odpady nie marnują się, a poddawane są wielokrotnemu przetwarzaniu. Zgodnie z planem do 2030 r. poziom recyklingu odpadów opakowaniowych powinien osiągnąć 75%, komunalnych – 65%, a składowanie odpadów powinno zostać ograniczone do najwyżej 10%. Ponadto propozycja przewiduje także zakaz składowania segregowanych odpadów. Gdy wizja zostanie zaakcepotowana przez państwa UE, wyznaczy to istotny kierunek na najbliższe lata.