W związku ze zmianami dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech, Rada Nadzorcza oddelegowała do Zarządu Spółki członków Dariusza Krawczyka i Macieja Lipca. W składzie Zarządu pozostaje również dotychczasowy jego członek Artur Osuchowski. Rada Nadzorcza rozpisała konkurs na członków Zarządu


– Uruchomiliśmy przewidziane prawem procedury i oddelegowaliśmy dwóch członków Rady do prac w Zarządzie. Bieżące funkcjonowanie firmy nie jest zakłócone – mówi Ewa Sibrecht-Ośka, Przewodnicząca Rady Nadzorczej. – Kontynuowana jest bieżąca działalność biznesowa jak również działania restrukturyzacyjne – dodaje Dariusz Krawczyk pełniący funkcję Prezesa Zarządu Ciech.

26 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech uzupełniło skład Rady Nadzorczej o dwie osoby: Zygmunta Kwiatkowskiego i Macieja Lipca. Jednocześnie odwołało ze składu Zarządu Spółki Prezesa Ryszarda Kunickiego oraz członków Rafała Rybkowskiego oraz Andrzeja Bąbasia. W składzie Zarządu pozostał Artur Osuchowski. Zgodnie ze statutem Ciech i Kodeksem spółek handlowych zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

27 kwietnia Rada Nadzorcza oddelegowała do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Krawczyka, a Pana Macieja Lipca do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Ciech. Obaj oddelegowani będą pełnić swoje funkcje do momentu uzupełnienia przez Walne Zgromadzenie składu Zarządu Spółki do minimalnej liczby określonej w Statucie Ciech, jednak nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy. Jednocześnie realizując uchwałę walnego zgromadzenia Rada Nadzorcza wszczęła konkurs na członków Zarządu Ciech. Wyniki konkursu mają zostać przedstawione akcjonariuszom na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które ma się odbyć do 28 maja 2012 r.
Źródło: ''