Gazeta Prawna podaje informacje na temat zmian w ustawie o opłacie produktowej. Jeśli przedsiębiorca nie porozumie się z organizacją odzysku ani z odzyskiwaczem czy recyklerem i nie wykona obowiązkowych poziomów odzysku czy recyklingu, musi zapłacić opłatę produktową.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej i ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wymuszają na przedsiębiorcach określone zachowania względem opakowań i produktów objętych opłatą produktową.

Ważne wymagania

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest produkowanie i stosowanie opakowań zgodnych z art. 5 ustawy o opakowaniach, który mówi m.in., że:

• objętość i masa opakowań mają być ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika,

• opakowania mają być projektowane i wykonane w sposób umożliwiający ich wielokrotny użytek i późniejszy recykling, a jeśli nie jest to możliwe, to przynajmniej recykling, a jeżeli i on nie jest możliwy, to inną formę odzysku,

• opakowania mają zawierać możliwie najmniejszą ilość substancji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska,

• maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie może przekraczać 100 mg/kg.

Kompletnym potwierdzeniem wykonania obowiązku recyklingu powinna być karta przekazania odpadu do recyklera i faktura VAT.

Kolejnym wymogiem jest obowiązek prowadzenia sprawozdawczości na odpowiednich formularzach i przesyłanie zestawień zbiorczych do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego. Najważniejszy jednak, bo związany z pieniędzmi, jest obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i odpadów produktów wyszczególnionych w ustawie o opłacie produktowej. Obowiązkowemu odzyskowi i recyklingowi podlega określona procentowo ilość lub masa opakowań i produktów wprowadzona na rynek krajowy. Co roku te wielkości się zmieniają, np. w tym roku poziom recyklingu opakowań z papieru i tektury wynosi 42 proc., a w roku następnym 45 proc.

Określane są również oddzielnym rozporządzeniem kwotowe stawki za niewykonanie obowiązku odzysku czy recyklingu. Dotychczas przy realizacji obowiązku recyklingu przedsiębiorcy mogli korzystać z usług zbieraczy odpadów, którzy najczęściej poświadczali oddzielnym pismem dołączonym do karty przekazania odpadu, że został on przekazany do recyklingu.

Przedsiębiorca wierzył zbieraczowi na słowo. Obawiam się, że kontrolerzy Inspekcji Handlowej, którzy mają pięć lat na skontrolowanie prawidłowości wykonania tego obowiązku, zbiorą obfite żniwo tej łatwowierności. Od początku (czyli od 2002 roku) takie postępowanie było niezgodne z prawem, ponieważ odzysk czy recykling jest czynnością, za wykonanie której zlecający je powinien zapłacić wykonawcy czynności.

Kompletnym potwierdzeniem wykonania obowiązku powinna być karta przekazania odpadu do recyklera i faktura VAT za wykonanie obowiązku recyklingu. Można było też pójść na skróty, podpisując umowę z organizacją odzysku. Podpisanie takiej umowy przenosi wszystkie obowiązki spoczywające na przedsiębiorcy na organizację odzysku. Obecnie działa na rynku około 40 organizacji odzysku, więc jest w czym wybierać.

Podpisanie umowy z organizacją odzysku przenosi na nią wszystkie obowiązki spoczywające na przedsiębiorcy.

Można zlecić

Nowelizacja, która weszła w życie w kwietniu tego roku, ustanowiła nowe sposoby realizacji tych obowiązków. Obecnie wprowadzający na rynek produkty bądź opakowania podlegające opłacie produktowej wyposażony został w bardzo dobry instrument w postaci „karty potwierdzenia wykonania odzysku” i „karty potwierdzenia wykonania recyklingu”. Każdy, kto przekazuje odpady do odzysku lub recyklingu i chce uzyskać taki dokument, musi wystąpić o jego wydanie.

Również i w tym przypadku trzeba z odzyskiwaczem lub recyklerem zawrzeć umowę i zapłacić za wykonanie odpowiedniej czynności względem masy bądź ilości. Kolejną poważną zmianą jest „wyróżnienie” podmiotów wykonujących usługę zbierania odpadów na rzecz przedsiębiorcy. Taki zbieracz musi zebrać z rynku i przekazać do recyklingu 100 proc. (a nie np. 18 proc. – dla opakowań z tworzyw sztucznych) odpadów objętych ustawą. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy, którzy wykonują obowiązki ustawowe przez zbieraczy, zdają sobie z tego sprawę, koniec roku tuż, tuż i szkoda by było oddać tyle pieniędzy urzędom marszałkowskim (2,63 zł za 1 kg niewykonania obowiązku dla opakowania z tworzywa sztucznego).

Jeśli przedsiębiorca nie porozumie się z organizacją odzysku ani z odzyskiwaczem czy recyklerem i nie wykona obowiązkowych poziomów odzysku czy recyklingu, musi zapłacić opłatę produktową. Wielkość tej opłaty jest zależna od rodzaju, ilości i poziomu uzyskanego odzysku lub recyklingu dla opakowań bądź produktów wprowadzonych na rynek w danym roku kalendarzowym. Jak większość opłat, również tę przedsiębiorca musi sobie sam naliczyć i wpłacić na odpowiednie konto marszałka województwa, przekazując również odpowiednie sprawozdanie uwiarygodniające wysokość dokonanej wpłaty.

Czym się różni odzysk od recyklingu?

Te dwa procesy różni "głębokość" przetworzenia odpadów.

Odzysk to „płytkie/częściowe” przetworzenie odpadów, np. wytworzenie regranulatów z odpadów tworzyw sztucznych czy zbelowanie makulatury.

Recykling to „głębokie” przetworzenie odpadu, w wyniku którego otrzymuje się wyroby gotowe (do sprzedaży), np. papier toaletowy, tektura, reklamówki, puszki z metalu itp.

Przeprowadzenie procesu odzysku uniemożliwia w dalszej kolejności recykling, ponieważ w wyniku procesu odzysku odpad jako taki przestaje istnieć. Wytworzony półprodukt nie jest już odpadem, tylko surowcem lub komponentem do dalszego przetwarzania.

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. nr 104, poz. 982 z 2003 r.).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych (Dz.U. 157, poz. 1325 z 2005 r.).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U. z 2005 r. nr 58, poz. 510).

Źródło: Adam Karczewski - Gazeta Prawna
Źródło: ''

Komentarze