Mimo coraz większej świadomości Polaków w zakresie ochrony środowiska oraz segregacji odpadów, poziom recyklingu w naszym kraju jest wciąż stosunkowo niski. Odpady stanowią niewykorzystany potencjał, a wiele surowców jest traconych, z uwagi na fakt, iż trafiają one na składowiska, a nie do odzysku.

Znaczenie recyklingu w odzyskiwaniu odpadów

Z danych GUS z końca 2015 roku wynika, że na składowiskach w Polsce było zgromadzonych ponad 1,6 miliarda ton odpadów. Znaczną ich część stanowią te związane ze wzbogacaniem rud czy wydobyciem i oczyszczaniem kopalin, jednak trafiają tam też odpady pochodzące z przedsiębiorstw. 

Poziom odzysku w Polsce, w skali Unii Europejskiej, jest nadal bardzo niski. W przypadku odpadów opakowaniowych jest to 60%, przy dużo wyższej średniej unijnej wynoszącej 79% (Eurostat, dane dla 2014 r.). Wprowadzony w lipcu br. Wspólny Systemem Segregacji Odpadów ma za zadanie podniesienie poziomu recyklingu odpadów komunalnych, który obecnie wynosi 26%, podczas gdy 44% ogólnej masy odpadów trafia na składowiska (GUS, dane dla 2015 r.). Dla porównania Szwecja na składowiska wysyła ich tylko 4%. 

Odpady są bardzo cennym materiałem. Odzyskiwane mogą być w różny sposób, m.in. poprzez recykling, który zmniejsza wykorzystanie surowców naturalnych oraz emisję dwutlenku węgla.

Dla przykładu wyprodukowanie 1 kg papieru gazetowego z makulatury ogranicza zużycie energii o 70% w porównaniu z produkcją na bazie włókna pierwotnego. Miedź można odzyskiwać i przetwarzać w procesie recyklingu nieskończenie wiele razy, podczas gdy jej wydobycie jest zarówno kosztowne, jak i trudne – w wydobytej rudzie jest zaledwie ok. 1,5% miedzi. Dla porównania w starych kablach i instalacjach, które poddaje się recyklingowi miedź stanowi od 30 do nawet 70% masy odpadu. 

– "Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich przygotowanie do ponownego użycia znajduje się najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Na zwiększenie poziomów odzysku istotny wpływ mają rosnące wymagania Unii Europejskiej. Segregacja większej ilości odpadów, optymalizacja gospodarowania odpadami w firmach czy projektowanie z myślą o przyszłym recyklingu są sposobem na odzyskiwanie większej ilości surowców" – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Stena Recycling.

Celem Unii Europejskiej jest wykorzystanie potencjału odpadów. Dąży ona do wprowadzenia gospodarki cyrkularnej, zakładającej racjonalne wykorzystywanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać użyte ponownie. Przedstawione przez Komisję Europejską propozycje zakładają, że do 2030 r. składowanie odpadów komunalnych wyniesie najwyżej 10%. Przewidują również osiągnięcie do tego czasu wspólnych dla Unii Europejskiej celów – recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie 75% oraz 65% w przypadku odpadów komunalnych. Zmiany te pozwolą odpadom zyskać nowe życie w kolejnych produktach. 

 

Źrodło: Stena Recycling