Firma KAKADO oferuje kartony Perłowe Sirio.

Gama papierów i kartonów perłowych dwu­stron­nie me­ta­li­zo­wa­nych.
Gramatura (g/m2 ): 125, 230, 300
Rozmiar arkusza (mm): 720x1020
Opa­ko­wa­nie: 100-250 arkuszy ( w za­leż­no­ści od gramatury)
Kolory: (12) według wzornika

Procesy pro­duk­cyj­ne:
offset, sitodruk, druk flek­so­gra­ficz­ny, druk laserowy i atra­men­to­wy (po wcze­śniej­szych próbach).

Za­sto­so­wa­nia:

koperty, okładki, de­ko­ra­cyj­ne opa­ko­wa­nia i pudełka, se­gre­ga­to­ry, pa­mięt­ni­ki, za­pro­sze­nia, papiery biurowe, koperty, teczki, wizytówki,  za­pro­sze­nia, dyplomy;raporty roczne, ka­len­da­rze, eks­klu­zyw­ne  opa­ko­wa­nia, torby reklamowe, prze­wiesz­ki; okładki, pocztówki, karty menu i wiele innych.
Kategoria: Opakowania Pudełka Karton, tektura
Wyświetleń: 166