Branżowy dwumiesięcznik informacyjno-promocyjny Polskiej Izby Opakowań

Biuletyn Opakowaniowy
Warunki prenumeraty na 2013 rok

- Koszt rocznej prenumeraty (6 numerów) wynosi 60 zł wliczając w to koszty przesyłki
- Procedura prenumeraty składa się z dwóch etapów

ETAP A:

Przesłanie zamówienia na prenumeratę na adres redakcji:

- droga elektroniczną: biuletyn@pio.org.pl
- drogą pocztową:
Redakcja Biuletynu Opakowaniowego
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa

- faksem na nr: 22 842 23 03

W zamówieniu należy podać liczbę egzemplarzy, nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres na jaki należy przesyłać Biuletyn oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (NIP).

ETAP B:

Po otrzymaniu zamówienia, wydawca Biuletynu – Polska Izba Opakowań przesyła fakturę.

Po stwierdzeniu dokonania przelewu na konto wydawcy, firma lub osoba, zostają poinformowani o umieszczeniu na liście prenumeratorów.Źródło: ''