Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA szkoli przedsiębiorców z nowych zasad zarządzania odpadami. W Polsce co roku wytwarzamy 12 mln ton odpadów komunalnych. W większości (ponad 90%) trafiają one na składowiska. Na mocy nowych dyrektyw UE, w tym dyrektywy opakowaniowej 2004/12/EC, do 2014 r. Polska musi ograniczyć składowanie odpadów do 35% oraz osiągnąć odpowiednie poziomy odzysku (min.60%) i recyklingu (min. 55%). Aby wypełnić nałożone na Polskę zobowiązania, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów prawa oraz edukacja ekologiczna. Nowe obowiązki dotyczą wszystkich, w tym przedsiębiorców.

Odpady - rosnący problem do zagospodarowania
Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR), w obliczu nowelizowanych i zaostrzających się ustaw, organizuje dla przedsiębiorców cykl bezpłatnych szkoleń. 19 listopada br. w Katowicach odbyło się spotkanie skierowane do przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania wraz z produktem. Głównym tematem był ustawowy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Podczas szkolenia eksperci z Ministerstwa Środowiska oraz PSR zaprezentowali interpretację najnowszych regulacji prawnych, jak również opowiedzieli o ich praktycznym zastosowaniu.

W zgodzie z prawem
Według danych Eurostatu za ostatnie lata jeden mieszkaniec Unii Europejskiej wytwarza średnio ponad 500 kg odpadów komunalnych w roku. Choć w Polsce wskaźnik ten jest odpowiednio niższy (nieco ponad 300 kg na osobę), to i tak produkujemy 12 mln ton odpadów rocznie. Większość z nich trafia na składowiska – wg raportu jest to 87% wszystkich produkowanych w Polsce odpadów, lecz w rzeczywistości szacuje się, że liczba ta sięga aż 95%. Natomiast w UE średnia wynosi niecałe 40%, przy czym wskaźnik ten zawyżany jest przez „nowe kraje członkowskie”, m.in. Polskę, Słowację czy Rumunię.
Zgodnie z unijnymi dyrektywami Polska jest zobowiązana do 2014 roku uzyskać odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu, ograniczyć składowanie odpadów oraz ich wytwarzanie. Oznacza to, że obowiązki spoczywające m.in. na polskich przedsiębiorcach będą się zaostrzać, a także generować coraz wyższe koszty.
Na mocy ustawy z 11 maja 2001 roku „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz. U. Nr 63 poz. 639) z późniejszymi zmianami, przedsiębiorcy (głównie producenci i importerzy) są zobowiązani do recyklingu części opakowań z wprowadzanych na rynek produktów. Dotyczy także półproduktów w opakowaniach (np. w kartonach, butelkach PET, paletach). Zwykle recykling stanowi dla firm duży problem. Samodzielne odzyskiwanie opakowań jest kłopotliwe (m.in. częste kontrole, czasochłonna sprawozdawczość i ryzyko kar), natomiast wnoszenie opłat urzędowych – kosztowne (opłata produktowa).
W obszarze odzyskiwania opakowań istotną rolę odgrywają organizacje odzysku, które przejmują wszystkie obowiązki od przedsiębiorców. W rzeczywistości opłata recyklingowa (uiszczana przez organizację odzysku) jest nawet 10-krotnie niższa od opłaty produktowej. Organizacje odzysku zapewniają osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, prowadzenie sprawozdawczości oraz pomoc prawną, czy fachowe doradztwo. Ponadto czynnie uczestniczą w tworzeniu efektywnego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wspierając ich zbiórkę oraz odzysk.

W Trosce o Naturę
- Zainteresowanie zmianami i interpretacją regulacji prawnych wśród polskich przedsiębiorców jest wysokie – otrzymujemy wiele zapytań o prawidłowe postępowanie z odpadami. Dlatego też organizujemy kolejną edycję bezpłatnych szkoleń na ten temat – powiedział Krzysztof Kawczyński, Prezes Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku SA – Do udziału w nich zaprosiliśmy ekspertów, w tym przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, urzędów marszałkowskich oraz prywatnych przedsiębiorstw. Naświetlą oni obecną sytuację i poprowadzą dyskusję o praktycznym gospodarowaniu odpadami.
Patronem medialnym tegorocznego cyklu szkoleń jest wydawca magazynów branżowych: miesięcznika „Recykling” oraz dwumiesięcznika „Ecomanager”.
Jednym ze statutowych celów organizacji odzysku jest edukacja w zakresie odzysku i recyklingu, jak również promowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych. Dlatego też PSR, w ramach ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę”, prowadzi cykliczne szkolenia, warsztaty oraz publiczne kampanie edukacyjne skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Więcej informacji na temat szkoleń oraz o prowadzonych działaniach edukacyjnych znajduje się pod adresem www.psr.pl bądź www.wtrosceonature.com.

Spółka Akcyjna Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA powstała w grudniu 2001 r. i jest obecnie jedną z największych organizacji odzysku w Polsce. Jej misją jest aktywny udział w budowie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zapewniającego przedsiębiorcom bezpieczne wykonanie obowiązków ustawowych. Jej działaniu towarzyszą szeroko zakrojone edukacyjne działania promujące prawidłową gospodarkę odpadami.



Źródło: ''