Stanowisko Fundacji PlasticsEurope Polska w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania jednorazowych toreb z tworzyw sztucznych o grubości poniżej 0,1 mm w jednostkach handlowych i zastąpienia ich torbami papierowymi.

Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych w Polsce, Fundacja PlasticsEurope Polska apeluje o rozwagę przy podejmowaniu decyzji związanych z eliminacją z obrotu jednorazowych toreb z tworzyw sztucznych, które są oferowane nieodpłatnie w sieciach sklepów spożywczych i innych.

Mimo istniejącego w Polsce problemu śmieci, ich gromadzenia na wysypiskach i zagrożeń dla środowiska z tym związanych, eliminacja toreb plastikowych i zastąpienie ich torbami z papieru nie przyczyni się istotnie do rozwiązania tych problemów. Wbrew oczekiwaniom decyzja taka przynieść może straty mierzone w kategoriach gospodarczych i ekologicznych - straty wynikające z pogorszenia się bilansów energetycznych, zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a także wystąpienia dodatkowych zagrożeń dla środowiska.

Często podkreślana i traktowana jako ważny argument łatwiejsza degradowalność papieru w porównaniu do tworzyw sztucznych to zaledwie jeden aspekt znacznie bardziej złożonej sytuacji, bowiem przy określaniu wpływu papieru czy tworzywa sztucznego na środowisko należy wziąć pod uwagę cały cykl życiowy wyrobu. Chociaż więc torby plastikowe produkowane są w całości z surowców kopalnych (gaz, ropa), to w trakcie cyklu życiowego wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych zużywa się znacznie mniej tych surowców, niż w przypadku produkcji toreb wyprodukowanych z papieru. Równie ważne jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych – biodegradacja na wysypisku to źródło konkretnej ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Stosowanie toreb z tworzyw sztucznych zmniejsza emisję gazów cieplarnianych o 60% w porównaniu do toreb papierowych, które w procesie kompostowania wydzielają metan i dużą ilość gazów cieplarnianych.

Najkorzystniejszym więc rozwiązaniem z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska jest stosowanie toreb wielokrotnego użycia tak długo, jak to jest możliwe oraz poddawanie ich procesowi recyklingu. Ściśle i bezpośrednio związana z tym jest także odpowiednia edukacja społeczeństwa odnośnie sposobu postępowania z odpadami, w tym m.in. zużytymi torbami z tworzyw sztucznych. Samo wprowadzanie zakazu stosowania poszczególnych materiałów nie ma zatem ani korzystnego wpływu na środowisko, ani nie zmniejsza stopnia „zaśmiecania”. Jednocześnie Fundacja PlasticsEurope Polska podkreśla przekonanie, że najlepszą drogą prowadząca do ograniczenia niekorzystnego wpływu zużytych opakowań na środowisko jest przede wszystkim stosowanie jak najmniejszej ilości surowców do produkcji toreb, pakowanie większej ilości produktów do mniejszej liczby toreb, unikanie podwójnego opakowywania, powtórne używanie opakowań w gospodarstwach domowych, przechodzenie na torby wielokrotnego użycia oraz ich recykling. Taki sposób postępowania pozwala na istotne oszczędności w zużyciu surowców do produkcji toreb, w zużyciu nieodzyskiwalnej energii, zmniejsza zanieczyszczenie środowiska, zmniejsza ilości odpadów stałych, emisję gazów cieplarnianych i stopień zaśmiecenia otoczenia.

Szczególnie istotne jest też, aby wszelkie zmiany wprowadzane drogą administracyjną były zgodne z krajowym ustawodawstwem oraz przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej w odnośnym zakresie. Zasadnicze znaczenie ma również zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, producentów surowców, producentów opakowań, sieci dużych sklepów, wprowadzających takie torby do obrotu.

PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope działającego na terenie Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%. Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.

Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 280 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP. Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org www.plasticsconverters.eu www.euromap.org


Źródło: ''