Nowy system raportowania dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję odpadów. Czy 2016 rok wprowadzi ułatwienia i usprawni pracę w zakresie składowania śmieci?

Prowadzenie ewidencji odpadów będzie łatwiejsze

Nowe rozporządzeniem ma określić wzory rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami. Z założenia zmiany w systemie mają ułatwić przedsiębiorcom raportowanie. Dotychczasowe formularze utrudniały sprawę pod względem mnogości aktów prawnych i organów, do ktorych sprawozdania miały być kierowane. Nowe wzory mają stanowić podstawę do opracowania elektronicznych formularzy, które będą dostępne w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Docelowo ma to umożliwić przedsiębiorcom składanie tego typu sprawozdań w formie elektronicznej. Taka forma raportowania ma zostać wdrożona w 2016 roku.

Roczny raport do Marszałka Województwa też będzie nieco zmieniony. Nowością jest obowiązek wskazania  na koniec roku kalendarzowego masy poszczególnych rodzajów odpadów zmagazynowanych, tzw. stanów magazynowych. Przedsiębiorca uzupełnia tylko te działy, które rzeczywiście dotyczą jego działań w danym zakresie. Sprawozdanie należy złożyć do dnia 15 marca następnego roku w Urzędzie Marszałkowskim, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. W przypadku niezłożonej deklaracji, kara pieniężna wynosi 50zł. Decyzję o terminie uiszczenia opłaty ustala wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska istnieją wzory dokumentów ewidencji odpadów. Oboowiązek ich organizaji spoczywa na posiadaczu odpadów. Ustawa mówi, że jest nim wytwórca lub osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca w posiadaniu odpadów. Przyjmuje się, że właściciel powierzchni ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Każdy posiadacz odpadów powinien stosować wzrór:

 • karty przekazania odpadów,
 • karty eidencji odpadów,
 • karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 
 • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zdarza się także, że firma współpracuje z pośrednikiem z zakresu obrotu odpadami. Posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do składowania powinien prowadzić ewidencje z dodatkowymi dokumentami – podstawową charakterystyką odpadów oraz  wynikami testów zgodności. Kartę przekazania odpadów sporząda posiadacz, w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla każdego z posiadaczy przjemujących odpady od przekazującego. Przejmujący odpady zobowiązany jest potwierdzić tą czynność na karcie przekazania wypełnionej przez przekazującego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jeden z posiadaczy nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji. W trakim wypadku nie ma konieczności sporządzania karty przekazania odpadów.

Ponadto, istnieje możliwość sporządzenia zbiorczej karty przekazania odpadów. Obejmuje ona odpady danego rodzaju, które są przekazywane łącznie w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego podmiotu transportującego odpady. Zbiorczą kartę przekazania odpadów należy sporządzić niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca. Posiadacz odpadów powinien  jednak prowadzić kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie. Możliwe jest także prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów. W takim przypadku stosujemy same karty przekazania odpadów. Prowadzić je mogą:

 • podmioty, które: wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lubwytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
 • transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów,
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji możliwe są natomiast w przypadku:

 • wytwórców: odpadów komunalnych, odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,
 • podmiotów prowadzących tzw. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, np. zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych w aptekach, sklepach, szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych, urzędach i instytucjach,
 • rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r.