Data rozpoczęcia
2013-10-22
Data zakończenia
2013-10-24
Miejsce
Chorzów

X Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów
Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w ustawie o odpadach zwane spalarniami, stanowią nieodłączny element współczesnych systemów zagospodarowania tego rodzaju odpadów. Wymuszają to przepisy prawa wspólnotowego, głównie dotyczące redukcji składowania odpadów biodegradowalnych i palnych. Udowadniają to wiodące kraje UE, które w celu zagospodarowania odpadów komunalnych stosują wyłącznie dwie metody: szeroko rozumiany recykling materiałowy i organiczny oraz odzysk energii zawartej w pozostałych odpadach. Mamy tego świadomość również w Polsce, czego potwierdzeniem już od 2010 r. są cele i zapisy K.p.g.o. Dzięki funduszom POIiŚ na lata 2007-2013 udało się przeznaczyć znaczące środki na wsparcie kosztów budowy w kraju spalarni odpadów komunalnych, wpisanych we współcześnie rozumiany model ich zagospodarowania.

Sześć spośród tych inwestycji znajduje się aktualnie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. To bardzo wymagająca faza, ale ostatecznie umożliwia ona rozpoczęcie prac na placu budowy z nadzieją na ich sfinalizowanie przed końcem 2015 r. Jednocześnie wojewódzkie plany gospodarki odpadami, przygotowane wg najnowszej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wskazują, że ok. 25 kolejnych spalarni odpadów komunalnych będzie pełnić funkcję regionalnych instalacji przetwarzania odpadów. A zatem skala już podjętych działań, a także tych oczekiwanych w bliskiej przyszłości, jest bardzo duża.

Aktualnie realizowane projekty dotyczące budowy spalarni odpadów, odgrywające rolę lokomotyw przecierających trudną drogę, na której jedną z przeszkód jest niska świadomości w zakresie oddziaływania na środowisko tego rodzaju obiektów, stanowią w tym względzie wielką szanse, także dla kolejnych przedsięwzięć. O zagadnieniach tych trzeba rozmawiać i szeroko je prezentować. Możliwość taka pojawi się podczas jubileuszowej, X już edycji Konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. Wszystkich, którzy identyfikują się z tym problemami, a także tych, którzy jedynie im się przyglądają albo nawet mają odmienne zdanie, serdecznie zaprasza opiekun naukowy dr inż. Tadeusz Pająk Eur Ing w imieniu swoim oraz firmy Abrys.

Spalarnia odpadów i co dalej? dowiedz się więcej, sprawdź program.