Zapowiedź nowego raportu na temat śladu środowiskowego tworzyw sztucznych: pierwsze wyniki dostępne już na COP 15 w Kopenhadze.

Zapowiedź nowego raportu na temat śladu środowiskowego tworzyw sztucznych
Przemysł tworzyw sztucznych już dziś przedstawia pierwsze wnioski aktualnych, najbardziej szczegółowych z dotychczas przeprowadzonych badań na temat wpływu na środowisko tworzyw sztucznych w różnych zastosowaniach. Badania te dostarczają wyczerpujących danych na temat emisji CO2 związanej z tworzywami sztucznymi i obrazują rolę tych materiałów w walce ze zmianami klimatycznymi. W badaniach, przeprowadzonych przez niezależną austriacką agencję badawczą Denkstadtt zajmującą się zrównoważonym rozwojem, zakwestionowanych zostało kilka powszechnie panujących przekonań związanych z obecnością i funkcjonowaniem tworzyw sztucznych w środowisku. Jednym z wniosków z badań jest fakt, że z tworzywami sztucznymi związane jest tylko 1,3% średniego europejskiego śladu węglowego (wobec 9% odpowiadających odzieży, 13% - żywności a 18% - rekreacji).

Ogólnie rzecz biorąc podczas fazy użytkowania i odzysku w cyklu życiowym wyrobów z tworzyw sztucznych oszczędność emisji CO2 jest od 5 do 9 razy większa niż ilość wyemitowanego CO2 podczas ich produkcji. Proporcje te zmienią się do 2020 na jeszcze bardziej korzystne – oszczędzać będziemy od 9 do 15 razy więcej CO2, dzięki unowocześnieniu produkcji i zwiększeniu efektywności wyrobów z tworzyw sztucznych.

Wydanie pełnego raportu zapowiedziane zostało w dniu dzisiejszym podczas Dnia Biznesu, będącego jednym z wydarzeń towarzyszących COP15, organizowanych w Kopenhadze. Opracowanie stanowić będzie istotny wkład tej branży przemysłu do dyskusji o Zmianach Klimatycznych w ramach ONZ odnośnie przyszłych poziomów redukcji CO2.

Wilfred Haensel, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope komentuje: „Te badaniach wskazują wyraźnie: im więcej stosuje się tworzyw sztucznych, tym większe oszczędności można uzyskać - choć z pozoru może się to wydać paradoksem. Ale zrównoważone zużycie ma zasadnicze znaczenie dla emisji CO2. Winniśmy więc polegać na materiale, który m.in. pozwala na zaoszczędzenie znaczących ilości ropy naftowej w skali roku – odpowiadającej pojemności 194 supertankowców.

Podstawowe wnioski z raportu Denkstadtt

1. Zastąpienie tworzyw sztucznych tam, gdzie jest to wykonalne z wykorzystaniem materiałów tradycyjnych to:
• Masa wyrobów 3,7 raza większa ( niekorzystny wpływ na gospodarkę odpadami)
• Emisję gazów cieplarnianych wyższa o 50% (120 mln t rocznie)
• Wzrost zużycia energii o 46% (2300TJ, Tera = 1012)

2. Mniejsza emisja gazów cieplarnianych wynikająca ze stosowania tworzyw sztucznych
• Obecne osiągane oszczędności - to wartość odpowiadająca całkowitej emisji kraju takiego jak Belgia
• Wartość powyższa to blisko 38% redukcji CO2 zadeklarowanych w protokole Kioto EU15 (a 15% w przeliczeniu na poziom redukcji w 2020 r. dla EU27 wynoszący 780 mln ton)
• Bez wykorzystania tworzyw sztucznych cele redukcji emisji GHG z Kioto byłyby nieosiągalne

3. Oszczędność energii dzięki tworzywom sztucznym
• Mniejsze zużycie energii - o 2300 mln GJ w skali roku
• Zaoszczędzona ropa naftowa - 50 mln ton ropy naftowej rocznie (pojemność 194 supertankowców)

4. Podsumowanie – bieżące trendy do 2020
• Tworzywa sztuczne reprezentują niewielką część średniego europejskiego śladu węglowego (1, 3%)
• Bilans węglowy (proporcja obciążeń podczas produkcji wyrobów w odniesieniu do korzyści osiąganych w czasie ich cyklu życiowego podczas użytkowania i zagospodarowania odpadu) wynosi obecnie jak 1 do 5 - 9 a wg szacunków do 2020 zmieni się na korzyść i wyniesie jak 1 do 9 - 15
• Tworzywa sztuczne odgrywają zasadniczą rolę przy wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych
• Tworzywa sztuczne umożliwiają rozwój energooszczędnych technik, przy jednoczesnym coraz mniejszym zużyciu materiału w wyrobie
• Tworzywa wykorzystywane do izolacji termicznej, do pakowania żywności czy do produkcji energii odnawialnej to tylko niektóre przykłady dodatkowych korzyści użytkowych.

PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope działającego na terenie Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%. Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.

Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 300 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org www.plasticsconverters.eu www.euromap.org
Źródło: ''