Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zaznacza, że tylko firmy posiadające właściwy kod odpadu dla pustych opakowań po ŚOR mają prawo do recyklingu odpadów opakowań po środkach niebezpiecznych.

Zasady recyklingu opakowań po środkach ochrony roślin

Poważnym problemem są obecnie zbiórki opakowań prowadzone przez nieposiadające do tego uprawnień firmy. Ten tzw. dziki recykling rodzi niebezpieczeństwo wykorzystania nielegalnie z zebranych opakowań do produkcji elementów, mających w przyszłości kontakt np. z żywnością. Efektem tych sytuacji mogą być zatrucia konsumentów lub zwierząt. 


Ważną informacją jest fakt, że to posiadacz odpadu, zarówno sprzedawca, jak i użytkownik ochrony roślin, jest odpowiedzialny za zweryfikowanie odbiorcy odpadów, zgodnie z Ustawą o Odpadach. Wśród obowiązków posiadacza leży m. in. sprawdzenie czy firma otrzymała stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. Przekazanie odpadów firmom do tego nieuprawnionym może grozić nałożeniem na przekazującego kary grzywny. 


Do recyklingu opakowań po środkach ochrony roślin upoważnione są tylko firmy posiadające kod 15 01 10*. Oddając puste opakowanie należy upewnić się, że firma posiada ten kod na karcie przekazania. Należy także pamiętać, że opakowanie może zostać przyjęte jedynie po uprzednim, trzykrotnym przepłukaniu go przez oddającego. Istnieje także bezpieczniejsza możliwość pozbycia się tego typu opakowań. Nieprofesjonalni użytkownicy mogą oddać puste opakowanie do punktu sprzedaży lub gminnego punktu selektywnej zbiórki opakowań komunalnych (PSZOK). Bez względu na tworzywo, z którego opakowanie zostało wykonane, nie należy wrzucać go razem z odpadami komunalnymi.