Mija właśnie 60 lat działalności oficyny wydawniczej Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), od trzydziestu lat znanej jako Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT. Rodowód oficyny sięga roku 1949, kiedy to w dniu 12 lipca, po II Walnym Zjeździe Delegatów NOT, powołano do życia Administrację Czasopism Technicznych NOT (ACT). Z perspektywy 60 lat trudno przecenić znaczenie tamtej decyzji - bo zintegrowała ona różnorodne, rozproszone działania wydawnicze, podejmowane przez stowarzyszenia inżynierskie jeszcze w drugiej połowie XIX wieku oraz stała się bezcenna wobec ogromnego zapotrzebowania na dokształcanie fachowe i informacje techniczne po zakończeniu II wojny światowej.

Obecnie w ofercie SIGMY znajdują się 33 tytuły, w których poruszane są tematy z takich dziedzin, jak: budownictwo (w tym techniki instalacyjne), chemia, dozór techniczny, elektronika, elektrotechnika, geodezja, gospodarka żywnościowa, górnictwo, hutnictwo, papiernictwo, telekomunikacja, technika opakowań, problemy jakości, przemysł lekki, ochrona środowiska oraz ochrona i bezpieczeństwo pracy. Wśród nich do najstarszych czasopism należą „Przegląd Techniczny”, który liczy sobie już ponad 140 lat, „Przegląd Zbożowo-Młynarki” – 123 lata czy „Gazeta Cukrownicza” – 116 lat Natomiast tytułami o najwyższym nakładzie są: „Materiały Budowlane” (14 500 egzemplarzy) oraz miesięcznik „Aura”, poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska (12 000 egzemplarzy). Wydawnictwo działa na terenie całej Polski i oprócz redakcji znajdujących się w Warszawie (25), posiada również jednostki regionalne w Krakowie (2), Katowicach (3), Gliwicach (1) oraz Łodzi (2).

Poza czasopismami, nieprzerwanie od 1952 roku SIGMA publikuje „Terminarz Technika” – kalendarz zawierający podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Natomiast na początku 2007 r. Wydawnictwo uruchomiło Portal Informacji Technicznej, w którym umieszczono w postaci elektronicznej wszystkie publikacje z czasopism SIGMY począwszy od 2004 r. Stworzono w ten sposób łatwą do przeszukiwania, stale rozszerzaną, internetową bazę artykułów ze wszystkich dziedzin techniki, liczącą dziś już prawie 45 tys. publikacji. Umożliwiono równocześnie zakup nie tylko całych zeszytów, ale i pojedyńczych artykułów, otwierając tym samym nowy kanał sprzedaży dla nowej grupy klientów.

Niemniej najcenniejszym kapitałem Wydawnictwa jest jego załoga. To właśnie redaktorzy i inżynierowie współpracujący z redakcjami, jak również pracownicy drukarni, kolportażu, reklamy i obsługi biurowej, działając w warunkach ostrej konkurencji na rynku, przesądzają na co dzień o sukcesach merytorycznych, edytorskich i ekonomicznych Wydawnictwa.

Po ukończeniu sześćdziesiątki, SIGMA zaczyna siódmą dekadę swego istnienia bogata doświadczeniem, zmodernizowana i skutecznie zarządzana. To wszystko, jak również tradycyjnie silne oparcie w Federacji NOT i Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych, stwarza korzystne przesłanki dalszego rozwoju polskiej prasy technicznej.
Źródło: ''