Konkurs trwa do 1 marca 2010 roku. Najlepsi uczestnicy otrzymają kamery wideo. O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Ogłoszenie wyników na stronie www.recal.pl do dnia 15.03.2010 r. Do rozstrzygnięcia konkursu powołane zostanie jury, w skład, którego wejdą artyści – filmowcy oraz przedstawiciele Fundacji RECAL.

Konkurs filmowy „Mój recykling alu-puszki”


1. Cel konkursu:
edukacja ekologiczna na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach,
stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej w formie krótkiego filmu - do 10 minut - prezentującego pozytywne skutki płynące z recyklingu aluminiowych puszek po napojach,
podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
promocja recyklingu puszek jako przykład ekologicznej postawy i dbałości o środowisko.

2. Organizator
Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, tel./fax (22) 538 91 74.

3. Czas Realizacji
Termin nadsyłania prac: do 1 marca 2010 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu i publikacji wyników na stronie internetowej www.recal.pl w terminie do 15 marca 2010 roku.

4. Warunki uczestnictwa
Konkurs obejmuje prace z zakresu technik audio-wideo. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Każdy autor może zgłosić do 2 filmów. Maksymalny czas trwania jednego filmu wynosi do 10 minut.
Prace zgłoszone do konkursu muszą być własnością autorów. Prace winny być opisane imieniem i nazwiskiem, adresem, kontaktem telefonicznym do opiekunów oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.recal.pl.
Prace należy przesłać na koszt własny nagrane na płytę CD lub DVD adres: Fundacja RECAL, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, z dopiskiem konkurs „Mój recykling alu-puszki”.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu
O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Ogłoszenie wyników na stronie www.recal.pl do dnia 15.03.2010 r. Do rozstrzygnięcia konkursu powołane zostanie jury, w skład, którego wejdą artyści – filmowcy oraz przedstawiciele Fundacji RECAL.

6. Nagroda Grand Prix
autor projektu otrzyma kamerę wideo wartości 2.000 zł., nagrodzona praca umieszczona będzie w serwisie internetowym www.recal.pl
nagroda za zajęcie II miejsca kamera wideo wartości 1.500 zł., nagrodzona praca umieszczona będzie w serwisie internetowym www.recal.pl
nagroda za zajęcie III miejsca kamera wideo wartości 1.000 zł., nagrodzona praca umieszczona będzie w serwisie internetowym www.recal.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznawania wyróżnień nagradzanych sprzętem sportowym lub elektronicznym.

7. Informacje końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do:
publikacji nadesłanych prac bez uiszczania honorariów,
adaptacji zwycięskich prac do potrzeb działalności statutowej.
Organizator nie odsyła nadesłanych prac.

Osobą udzielającą wszelkich informacji oraz odpowiedzialną za organizację konkursu jest Jacek Wodzisławski – tel. 0605 100 390, e-mail: jacek.wodzislawski@recal.pl
Źródło: ''