Nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami, weszły w życie wraz z początkiem 2014 roku. Dzięki nim więcej opakowań ma być powtórnie wykorzystanych i przetworzonych, zgodnie z unijnymi standardami oraz przyczynić się do redukcji szarej strefy. Według Polskiej Grupy Recyklingu PROEKO, wiele zapisów, zapewne przyczyni się do poprawy sytuacji polskiego systemu, ale niestety w kilku przypadkach urzędnicy zaproponowali kuriozalne i niedopuszczalne rozwiązania.

Kuriozalne zapisy w nowej ustawie o gospodarce opakowaniami
Dzięki nowej ustawie, rynek odpadów opakowaniowych ma się stać bardziej transparentny. Obowiązywał będzie teraz rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają opakowania na rynek, zajmują się ich obrotem, czy też prowadzą ich recykling bądź odzysk.

- Już dawno postulowaliśmy o powołanie takiego rejestru, który na pewno wpłynie na transparentność rynku i ujawni większość graczy, którzy z różnych powodów nie dokonali jeszcze rejestracji. W końcu coś takiego powstaje i dzięki temu, będzie można monitorować a później szybko reagować w przypadku naruszeń - mówi Marek Osik, wiceprezes PGR PROEKO.

Zmiany przepisów dotyczą także sposobu obliczania poziomów odzysku i recyklingu. Przedsiębiorca wprowadzający opakowania na rynek, będzie rozliczał się za dany rok kalendarzowy w stosunku do masy wprowadzonych opakowań w poprzednim roku.

- To dobrze, ponieważ te dane są już znane po remanentach. Stare przepisy obligowały do masy za dany rok kalendarzowy, a te dane nie zawsze były dostępne po skończeniu roku. My postulowaliśmy już wcześniej o rozwiązanie: masa za dany rok + możliwość przechodzenia nadwyżek recyklingu za dany rok na następny. Ustawodawca wybrał jednak inną opcję. Wydaje się ona równie dobra, ale problem polega na tym, że jeżeli w ciągu roku sytuacja wprowadzającego ulegnie finansowemu pogorszeniu, niestety będzie on musiał nieadekwatnie rozliczyć wysoki poziom z czasów lepszej kondycji firmy - tłumaczy Marek Osik.

Podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach, będą zobowiązane przeznaczyć na edukację ekologiczną środki w wysokości 2% wartości netto opakowań wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, ale tylko w przypadku podjęcia decyzji o samodzielnej realizacji tego obowiązku. Natomiast organizacje odzysku, będą musiały wydać na projekty edukacyjne, co najmniej 5% swoich przychodów z przejęcia obowiązków określonych ustawą, w imieniu przedsiębiorców, którzy powierzają jej realizację.

- Co do przepisów dotyczących przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach, uważamy, że są to zapisy niezgodne z obowiązującą zasadą równości podmiotów wobec prawa i kwalifikują się do zaskarżenia. Jeśli natomiast chodzi o zobowiązania dla organizacji odzysku, to przepisy te wydają się być kuriozalne od samego początku ich tworzenia i powinny zostać uchylone. Przecież w wielu przypadkach, takie organizacje działają na marżach 3%- mają więc dopłacać ze swoich środków? - mówi Marek Osik.

***
Polska Grupa Recyklingu PROEKO jest spółką świadczącą usługi w dziedzinie odbioru, utylizacji i zagospodarowania odpadów na terenie całego kraju. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku i funkcjonuje zgodnie z dyrektywami i strategią Unii Europejskiej.
Zajmuje się odzyskiem i recyklingiem odpadów oraz niszczeniem produktów niepełnowartościowych lub wycofanych z obiegu handlowego. Organizuje szkolenia i udziela porad merytorycznych z zakresu programu gospodarki odpadów. Prowadzi też obsługę prawną dotyczącą ochrony środowiska.

http://pgrproeko.pl/

Źródło: ''