Z dniem 1 lipca 2017 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie wprowadza jednakowy model selektywnego zbierania śmieci na terenie całego kraju.

Nowy projekt rozporządzenia o selektywnej zbiórce odpadów

Rozporządzenie to określa szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i ustanawia jednolity system segregacji dla całego kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem selekcji poddane będą następujące frakcje:

  • papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) zbierane będą w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier". 
  • szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) gromadzone będzie w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. Jeżeli odpady ze szkła będą zbierane w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne należy zbierać w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”. 
  • metale i tworzywa sztuczne trafią do pojemnika żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne". Do tego samego pojemnika będziemy wyrzucać opakowania wielomateriałowe. 
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą zbierane w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

 

Zobacz pełną treść Rozporządzenia