Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych cele, odnoszące się do zrównoważonego rozwoju, stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Kierując się tymi wytycznymi, firma UPM wyznaczyła swoje cele w zakresie odpowiedzialności, które zamierza osiągnąć do roku 2030. Firma UPM Raflatac ma również w planach poprawę swojej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez użycie koncepcji Biofore Site™, która ustala cele dla zakładów produkcyjnych realizujących wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz UPM.

Odnawialne źródła energii elektrycznej w fabryce UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych idealnym przykładem wdrożenia Biofore Site™

Każdy zakład produkcyjny UPM Raflatac ma określone cele w zakresie ochrony środowiska oraz polityki społecznej i wydajności ekonomicznej. Celem jest stworzenie dla każdego zakładu specjalnego planu rozwoju ze starannie zaplanowanym systemem kontroli, pomiaru i oceny postępów. Działania podjęte w celu realizacji celów Biofore Site ułatwiają rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększenie przejrzystości. Doskonałym przykładem jest zakład UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych w Polsce. W ciągu ostatnich czterech lat energia elektryczna zużywana w tej fabryce została wytworzona w 100% ze źródeł odnawialnych.

- „Podjęcie decyzji o wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych było niezwykle łatwe. Wspiera to strategię zrównoważonego rozwoju firmy. Ponadto koszt w porównaniu z energią ze źródeł nieodnawialnych nie był znacznie wyższy” - mówi Pekka Verkama, kierownik ds. usług w papierni UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych.

Enea, jedna z największych grup energetycznych w Polsce, dostarcza energię elektryczną do zakładu w Biskupicach Podgórnych. Wytwarza ona energię ze źródeł odnawialnych w elektrowniach wodnych, biogazowniach oraz farmach wiatrowych.

- „Kontrolujemy nasze zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na metry kwadratowe wyprodukowanych materiałów etykietowych” - podkreśla Verkama, opisując jeden z celów zrównoważonego rozwoju programu Biofore Site. W celu spełnienia oczekiwań dotyczących zrównoważonego rozwoju i celów UPM do roku 2030, oszczędność energii oraz wykorzystanie odnawialnych jej źródeł odgrywają bardzo istotną rolę w firmie UPM Raflatac.

- „Wykorzystanie paliw kopalnych i nieodnawialnych źródeł energii kiedyś zakończy się ostatecznie. Ważne jest, aby już teraz chronić nasze środowisko” - podsumowuje Pekka Verkama.

Firma UPM Raflatac chce budować lepszą przyszłość poprzez poprawę wyników swoich zakładów w zakresie zrównoważonego rozwoju i dzięki wykorzystaniu koncepcji Biofore Site™. Działania UPM Raflatac na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie wyraźnie pokazują, że firma jest doskonałym partnerem dla klientów, użytkowników końcowych, dostawców i innych pozostałych interesariuszy.

 

Źródło: UPM Raflatac