Przepisy dotyczące postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, które obowiązują w Polsce od ponad pięciu lat, ciągle budzą wiele kontrowersji. Można wiele wskazać przyczyn takiej sytuacji. Z pewnością jednak należą do nich nieprecyzyjne przepisy oraz różne ich interpretacje.

Ponadto ze względu na konieczność dostosowania przepisów do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej są one ciągle zmieniane, co zmusza wszystkich zainteresowanych do uważnego śledzenia wszelkich modyfikacji, nie zawsze korzystnych dla przedsiębiorców. Z tego powodu firma Abrys zorganizowała kolejną (już trzecią) Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Odpady opakowaniowe – teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków”, na której obradowano w Rosnówku k. Poznania w dniach 8-9 marca br.

Celem Konferencji było omówienie głównych problemów związanych z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi, konsekwencji dla przedsiębiorców w przypadku niezrealizowania ustawowych zapisów, a także wymiana poglądów oraz krytyczna ocena obecnych i projektowanych rozwiązań w tej dziedzinie.

Teoria

Stan obecny oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych omówił Bartosz Draniewicz (Kancelaria Radcowska Draniewicz i Wspólnicy), a Włodzimierz Urbaniak (UTP Bydgoszcz) przedstawił zasady postępowania z opakowaniami środków niebezpiecznych. Obszernie omówione zostały także niektóre techniczne aspekty związane z tego rodzaju odpadami. Klasyfikację opakowań, kiedy formalnie powstają i kto jest ich wytwórcą (co wiąże się z konkretnymi obowiązkami) oraz najnowsze trendy i materiały (w tym biodegradowalne) omówiła Hanna Żakowska (COBRO) oraz Hieronim Kubera (Politechnika Warszawska). Z kolei Wojciech Przybycin (Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań) w sposób syntetyczny przedstawił rolę opakowań w nowoczesnych systemach logistycznych.Bariery i ograniczenia w rozwoju sektora gospodarki odpadami opakowaniowymi z punktu widzenia recyklerów przedstawił Jerzy Ziaja (OIGR), a swego rodzaju polemiką był referat Krzysztofa Kawczyńskiego (PSR Organizacja Odzysku), który w ciekawym i bardzo dobrze zilustrowanym wystąpieniu przedstawił obecną sytuację branży oraz rolę organizacji odzysku. Natomiast referat, który wygłosił Heiko Ebeling (ASCON, Niemcy), pozwolił uczestnikom konferencji na porównanie polskich rozwiązań w tym zakresie z systemem niemieckim, przez wielu uważanym za wzorcowy, chociaż także niepozbawiony wad i trudnym do realizacji w warunkach polskich.

Praktyka

Ostatnią część konferencji, która miała charakter warsztatów, wypełniło wystąpienie Jolanty Borowczyk z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (a więc instytucji gromadzącej sprawozdania), która omówiła m. in. formularze sprawozdawcze, poinformowała, na co należy zwrócić uwagę przy ich wypełnianiu oraz jak obliczać opłaty. Pouczającym wprowadzeniem było wystąpienie Jakuba Kaczmarka (WIOŚ, Kalisz) o najczęściej spotykanych uchybieniach oraz problemach, które pojawiają się podczas kontroli.

Podobnie jak w poprzednich latach referaty stanowiły jedynie wprowadzenie do dyskusji – niejednokrotnie bardzo spontanicznej i gorącej, prowadzonej nie tylko na sali obrad, ale także w kuluarach. Szkoda jedynie, że zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, dla których omawiane na spotkaniu problemy mogłyby stanowić wartościowy materiał do wykorzystania przy poprawianiu obecnych oraz przygotowywaniu nowych przepisów.

Prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak

Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Źródło: ''