Producenci tworzyw sztucznych objęli stanowisko w sprawie planowego pakietu propozycji na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. PlasticsEurope opublikowała rekomendacje i wezwania do ustanowienia, do roku 2025, zakazu składowania dla odpadów nadających się do recyklingu i odzysku.

PlasticsEurope za zakazem składowania odpadów tworzyw sztucznych

Wg producentów tworzyw sztucznych jest to podstawowy warunek umożliwiający poprawę efektywności wykorzystania zasobów w Europie. Jest to bardzo istotna kwestia. Składowanie na wysypiskach tworzyw sztucznych możliwych do rezyklingu i odzysku nie powinno mieć miejsca. Sektor zagospodarowania odpadów zyska na inwestycjach jedynie po wprowadzeniu zakazu składowania odpadów nadających się do recyklingu oraz wszystkich odpadów pokonsumenckich zdatnych do odzysku. Zarządzenie to, do 2025 roku, ma obowiązwać w całej UE. Dotychczas zakaz wprowadzony został w siedmiu krajach europejskich, w których już dziś widać poprawę sytuacji w zakresie wielu poziomów recyklingu. W ciągu sześciu lat ilość składowanych odpadów spadła o 26%, recykling wzrósł o 40%, a odzysk energii o 27%.

Specjaliści PlasticsEurope szacują, że ilość odpadów tworzyw, które można poddać recyklingowi do 2025 roku może się zwiększyć o ponad 5 mln ton. Na przestrzeni lat oznacza to prawie 80% wzrost. Ponadto te odpady, których nie uda się poddać recyklingowi, można wykorzystać w proscesie wytworzenia energii. W ten sposób Europa może powiększyć swoje zasoby energii i oszczędzić surowce kopalne. Spadek ilości składowania tworzyw oraz wzrost odpadów poddawanych odzyskowi spowoduje powstawanie ogromnej liczby miejsc pracy w zakresie sortowania, rezyklingu i odzysku energetycznego. PlasticsEurope wzywa do uwazględniania całego cyklu życia wyrobów w odniesieniu do gospodarki i środowiska. Planowe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych wymagają podejścia opartego na bilansie kosztów i korzyści. 

Według opisanego wyżej bilansu optymalny poziom recyklingu dla odpadów tworzyw plasuje się na przełomie 35% do 53%. Różnice zależne są od lokalnych uwarunkowań w poszczególnych krajach UE. PlasticsEurope ambitnie zakłada, że poziom recyklingu na rok 2020 dla tej grupy odpadów wzrośnie o 45%. Równolegle nadal będą przeprowadzanie analizy i badania poziomów recyklingu. W ten sposób możliwe będzie uzbieranie wystarczających danych i wyznaczenie realnych poziomów na przyszłość. Ponadto ważne jest zwiększenie wsparcia dla inwestycji w sektorze recyklingu oraz podjemowanie działań uwzględniających cały cykl życia wyrobów. Do najgorszych odpadów należą np. wielowarstwowe folie złożone z różnych typów polimerów. Sprawia to, że tworzwa te bardzo trudno poddać recyklingowi mechanicznemu. Jednakże gdyby nie tak skomplikowane połączenia, producenci musieliby użyć znacznie więcej materiału ochronnego i uporać się ze zmniejszeniem czasu przydatności opakowanych produktów.