Według szacunków CR Media Consulting S.A. przedstawionych w najnowszym rocznym Ad.media Raporcie, przychody reklamowe w ujęciu netto wzrosły w 2006 roku, zgodnie z przewidywaniami, o 9,9%. CR Media Consulting S.A. przewiduje w latach 2007 - 2009 wzrost średniej dynamiki wartości rynku reklamy na poziomie 8,5 - 9,5%. Przy najwyższej dynamice, najbardziej wzrośnie udział Internetu w torcie reklamowym.

Rok 2006 – przede wszystkim dzięki bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej – przyniósł wzrost wartości rynku reklamy o 9,9. Był to drugi z rzędu rok równomiernego wzrostu telewizji i radia, których przychody reklamowe wzrosły o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Obniżyła się dynamika wzrostu na rynku reklamy prasowej i wyniosła 5,5%. Na dynamice całego rynku zawyżyła po raz kolejny reklama internetowa, która odnotowała wzrost aż o 54% w ujęciu rok do roku.

Sytuacja gospodarcza pozwala na optymistyczne prognozy rozwoju rynku reklamy. Rok 2006 zamknął się wzrostem gospodarczym przekraczającym prognozy na poziomie ok. 5,8%. Prognozy na rok 2007 oscylują w przedziale 5,5% - 7%. Rosną prognozy wzrostu poziomu inwestycji w gospodarce, które w niektórych przedziałach przekraczają 20%. Na dynamikę rozwoju rynku reklamy w najbliższych latach będą miały wpływ również czynniki o charakterze strukturalnym, między innymi dalsza liberalizacja w sektorach tradycyjnie zmonopolizowanych takich jak telekomunikacja, poczta, energetyka, transport kolejowy czy lotniczy oraz wzrost konkurencji na skutek napływu podmiotów unijnych.

Jak wynika z raportu, niemałe znaczenie dla dynamiki rynku reklamy w roku 2007 będzie miało wejście na rynek nowego operatora komórkowego pod marką „Play”, który dzięki swojemu budżetowi na reklamę i promocję może wskoczyć na jedno z pierwszych miejsc w rankingu największych reklamodawców. Wejście „Play” oraz powstawanie licznych operatorów wirtualnych może ożywić również działania pozostałych długoletnich graczy w sektorze telekomunikacyjnym.

Mając na uwadze korzystne perspektywy średnioterminowe polskiej gospodarki oraz czynniki strukturalne eksperci CR Media Consulting prognozują w latach 2007 – 2009 średnią dynamikę wzrostu wartości rynku reklamy na poziomie 8,5% - 9,5% rocznie.

CR Media Consulting prognozuje, że w latach 2007 – 2009 stale wzrastać będzie udział Internetu w wydatkach reklamowych ogółem i może osiągnąć nawet 7%. W największym stopniu odbędzie się kosztem telewizji i prasy. Udział radia powinien do 2009 roku utrzymywać się na stałym poziomie 7,8%. Wzrost wydatków reklamowych w Internecie cechuje się niezmiennie od 2000 roku największą dynamiką, która uzyskując poziom od 25% do 40% będzie utrzymywała się nadal do roku 2009.

Źródło: - Więcej na www.crmc.pl
Źródło: ''