Data rozpoczęcia
2016-11-22
Data zakończenia
2016-11-22
Miejsce
Warszawa

Tematyka spotkania: Gospodarka odpadami - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość.

Seminarium

Poniżej szczegóły dotyczące wydarzenia. 

 

PROGRAM:

 

Godz. 10.00-10.15

 • TWORZYWA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ASPEKCIE ZMIAN SYSTEMU PRAWNEGO DOTYCZĄCEGO ODPADÓW – PROJEKT PLASTICE

Godz. 10.15-10.30

 • PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Godz. 10.30-11.00

 • WYMAGANIA ADR W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPADÓW

Godz. 11.00-15.30

 • GOSPODARKA ODPADAMI W PRAKTYCE 

Podstawowe wymaganie dotyczące gospodarki odpadami:

1. Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.
2. Przedmioty lub substancje niepodlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:

 • pojęcie odpadu, odpady komunalne,
 • posiadacz odpadów, wytwórca odpadów – podmioty odpowiedzialne za odpady,
 • odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie odpadów) – wyraźne rozróżnienie procesu odzysku od procesu unieszkodliwiania,
 • sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami – nowe podmioty odpowiedzialne za odpady,
 • inne terminy z zakresu gospodarki odpadami.

4. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami.
5. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem.
6. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów, a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami.
7. Odpady niebezpieczne - nowe właściwości odpadów powodujące, iż odpady uznaje się za odpady niebezpieczne.
8. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, ze wskazaniem jakich odpadów dotyczy ta procedura.
9. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z nowej ustawy o odpadach:

 • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
 • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady.

10. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz nowa hierarchia sposobów postępowania z odpadami.
11. Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • wymagane decyzje administracyjne na wytwarzanie odpadów i prowadzenie gospodarowania odpadami,
 • likwidacja szeregu decyzji na wytwarzanie odpadów,
 • konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów - terminy, zakres dostosowania się do nowej ustawy o odpadach;
 • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
 • organy właściwe do wydania decyzji,
 • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
 • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zmiany przepisów w tym zakresie,
 • możliwości odmowy wydania decyzji,
 • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
 • zabezpieczenie finansowe
 • zmiany w zakresie decyzji dotyczących zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

12. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady.
13. Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby.
14. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów.
15. Nowe zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:

 • podmioty obowiązane,
 • obieg dokumentów ewidencyjnych,
 • karta przekazania odpadów,
 • karta ewidencji odpadów,
 • znaczenie dokumentów ewidencji odpadów w postępowaniu administracyjnym,
 • przykłady wypełnionych kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów.

16. Zasady sprawozdawczości odpadowej:

 • obowiązek złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2015 i 2016 na dotychczasowych zasadach,
 • wskazanie podmiotów obowiązanych do złożenia zbiorczego zestawienia danych,
 • określenie zakresu przekazywanych danych,
 • przykłady wypełnionych sprawozdań przekazywanych do marszałka województwa.

17. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia.
18. Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz gospodarujących odpadami, który ma być prowadzony przez marszałków województw – termin utworzenia według nowych przepisów to najpóźniej 24 stycznia 2018 r.
19. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Godz. 15.30

 • Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 

Prelegenci:

Specjaliści biorący udział w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o odpadach, specjaliści COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań oraz Doradca DGSA w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.

Koszt uczestnictwa:

1 osoba - 400 zł + 23% VAT
min. 2 osoby z tej samej firmy - 350 zł + 23% VAT od osoby

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie

Miejsce szkolenia:

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa

Kontakt:

Zakład Ekologii Opakowań
tel. +48 22 842 20 11 w.39
fax: +48 22 842 23 03
e-mail: eko@cobro.org.pl 

 

Sprawdź terminy pozostałych spotkań