Data rozpoczęcia
2017-02-02
Data zakończenia
2017-02-02
Miejsce
Warszawa

Tematyka spotkania: Gospodarka odpadami - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość.

Seminarium

Poniżej szczegóły dotyczące wydarzenia. 

 

PROGRAM:

 

Godz. 9.40-10.00

 • TWORZYWA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ASPEKCIE ZMIAN SYSTEMU PRAWNEGO DOTYCZĄCEGO ODPADÓW – PROJEKT PLASTICE

Godz. 10.00-10.15

 • PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Godz. 10.15-10.30

 • NOWE WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZY TRANSPORCIE ODPADÓW NIE NIEBEZPIECZNYCH

Godz. 10.30-11.00

 • WYMAGANIA ADR W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPADÓW

Godz. 11.00-16.00

 • GOSPODARKA ODPADAMI W PRAKTYCE 

Podstawowe wymaganie dotyczące gospodarki odpadami:

1. Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.
2. Przedmioty lub substancje niepodlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:

 • pojęcie odpadu, odpady komunalne,
 • posiadacz odpadów, wytwórca odpadów – podmioty odpowiedzialne za odpady,
 • odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie odpadów) – wyraźne rozróżnienie procesu odzysku od procesu unieszkodliwiania,
 • sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami – nowe podmioty odpowiedzialne za odpady,
 • inne terminy z zakresu gospodarki odpadami.

4. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami.
5. Utrata statusu odpadu – kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem.
6. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów, a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami.
7. Odpady niebezpieczne  nowe właściwości odpadów powodujące, iż odpady uznaje się za odpady niebezpieczne  zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
8. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, ze wskazaniem jakich odpadów dotyczy ta procedura.
9. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz nowa hierarchia sposobów postępowania z odpadami:

 • magazynowanie, zbieranie, transport odpadów – wymagania ustawowe,
 • obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady,
 • możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby,
 • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
 • odpowiedzialność w zakresie gospodarowania odpadami.

10. Zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • wymagane decyzje administracyjne na wytwarzanie odpadów i prowadzenie gospodarowania odpadami,
 • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
 • organy właściwe do wydania decyzji,
 • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
 • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zmiany przepisów w tym zakresie,
 • możliwości odmowy wydania decyzji,
 • cofnięcie i ograniczenia decyzji.

11. Nowe zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:

 • podmioty obowiązane,
 • obieg dokumentów ewidencyjnych – obowiązujące zasady oraz proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o odpadach,
 • znaczenie dokumentów ewidencji odpadów w postępowaniu administracyjnym,
 • przykłady wypełnionych kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów.

12. Zasady sprawozdawczości odpadowej:

 • obowiązek złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów,
 • wskazanie podmiotów obowiązanych do złożenia zbiorczego zestawienia danych,
 • określenie zakresu przekazywanych danych.

13. Nowy system sprawozdawczy – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami.
14. Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz gospodarujących odpadami, który ma być prowadzony przez marszałków województw.

 • podmioty zobowiązane posiadać wpis do rejestru,
 • zasady składania wniosków o wpis do rejestru,
 • opłata roczna i rejestrowa,
 • termin uruchomienia rejestru.

15. Odpady medyczne – zakres zmian w nowelizacji ustawy o odpadach.
16. Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne. 
17. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Godz. 16.00

 • Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 

Prelegenci:

Specjaliści biorący udział w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o odpadach, specjaliści COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań oraz Doradca DGSA w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.

Katarzyna Baranowska – Ministerstwo Środowiska, Starszy Specjalista Departamentu Gospodarki Odpadami

 • GOSPODARKA ODPADAMI W PRAKTYCE

Jacek Pluta - ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta, Błonie

 • WYMAGANIA ADR W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWARÓW W OPAKOWANIACH

Konrad Nowakowski - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Warszawa, Polska Izba Odzysku I Recyklingu Opakowań, Łódź

 • PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
 • NOWE WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZY TRANSPORCIE ODPADÓW NIE NIEBEZPIECZNYCH

Krzysztof Wójcik - COBRO Instytut Badawczy Opakowań, Warszawa

 • TWORZYWA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ASPEKCIE ZMIAN SYSTEMU PRAWNEGO DOTYCZĄCEGO ODPADÓW – PROJEKT PLASTICE

Koszt uczestnictwa:

1 osoba - 400 zł + 23% VAT
min. 2 osoby z tej samej firmy - 350 zł + 23% VAT od osoby

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie

Miejsce szkolenia:

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa

Kontakt:

Zakład Ekologii Opakowań
tel. +48 22 842 20 11 w. 39
fax: +48 22 842 23 03
e-mail: eko@cobro.org.pl 

 

Sprawdź terminy pozostałych spotkań