„Transformacja składowisk odpadów komunalnych w Polsce” 10-12 luty 2010r., Szklarska Poręba - Praga

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisko odpadów
W naszym tysiącleciu nie dostrzegano odpadów, wyrzucano je byle gdzie i byle jak. Nie orientowano się, że są przyczyną wielu chorób i masowych epidemii. Stan taki trwał do końca XIX wieku, gdzie na podstawie odkryć o niebezpieczeństwie wybuchu epidemii cholery i czerwonki w Europie zmuszono władze komunalne do stałego wywozu gromadzonych śmieci. Wraz ze wzrostem wiedzy zaniechano przypadkowości w gromadzeniu, wywozie i prowadzeniu wysypisk na rzecz kontrolowanych składowisk oraz zmieniono nazwę „śmieci” na odpady.

Dalszy rozwój technologii unieszkodliwiana odpadów w Polsce uwzględnia członkostwo Polski w UE i konieczność akceptacji strategii unijnej gospodarki odpadami, określonej w dyrektywach. Celem dalekosiężnym jest maksymalne ograniczenie składowania jako metody unieszkodliwiania odpadów, poprzez kompostowanie, fermentację, recykling, czyli budowę i eksploatację instalacji i obiektów wspomagających działanie składowisk i docelowo preferowanie termicznych metod przekształcania odpadów z odzyskiem energii.

Celem obecnej edycji konferencji jest podsumowanie działań w Polsce, które przyczyniły się i przyczyniają do istotnych zmian w sposobie gospodarowania odpadami. Podczas spotkania przeprowadzimy uczestników od fazy budowy składowiska poprzez modernizację i eksploatację, kończąc na jego zamykaniu i rekultywacji. W trzecim dniu zaprosimy Państwa na wycieczkę do Pragi, gdzie poza pięknym Starym Miastem będziemy zwiedzali tamtejsze składowiska odpadów.

W Czechach gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem gminy. Do gmin należy obowiązek zorganizowania sieci punktów, do których mieszkańcy mogą dostarczać odpady bytowe oraz niebezpieczne. Powyższe obowiązki mogą być realizowane przez celowe związki międzygminne. Gminy mają prawo do nakładania opłat związanych z utrzymaniem niezbędnej infrastruktury do prowadzenia gospodarki odpadami. Dla realizacji swych zadań mogą swobodnie wybierać podmioty gospodarcze (firmy wywozowe, organizatorów recyklingu itp.). Mieszkańcy i właściciel nieruchomości nie mają możliwości wyboru firmy zajmującej się wywozem odpadów. Konferencja stworzy możliwość konfrontacji tego systemu z tym obowiązującym w Polsce oraz wymiany doświadczeń z czeskimi kolegami.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej na www.abrys.pl


Źródło: ''