"Zielony Punkt" na opakowaniu oznacza, że przedsiębiorca wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A., zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. w 2002 r. uzyskała, na podstawie umowy z Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland A.G. z siedzibą w Kolonii oraz Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l. z siedzibą w Brukseli, licencję wyłączną na używanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znaków towarowych "Der Grüne Punkt" ("Zielony Punkt"), zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP w trybie rejestracji krajowej (numery rejestracji: R-91492, R-91493) oraz będących przedmiotem uznanych w Polsce rejestracji międzynarodowych (numery rejestracji międzynarodowych: IR-0585714, IR-0585713, IR-0579144, IR-0579145, IR-0653450, IR-0653449)
Rekopol Organizacja Odzysku S.A. udziela każdemu zainteresowanemu i spełniającemu określone warunki przedsiębiorcy odpłatnej sublicencji na używanie znaku towarowego "Der Grüne Punkt" (Zielony Punkt). Jednym z głównych warunków stawianych przedsiębiorcom jest realizacja obowiązku odzysku i recyklingu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych stosowaniem znaku towarowego "Zielony Punkt" na swoich opakowaniach wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.


Rekopol jako wyłączny licencjobiorca jest uprawniony do udzielania sublicencji na używanie znaku towarowego na terytorium Polski
www.rekopol.com.pl