- Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży (plus 10 procent) oraz zysku operacyjnego przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych (plus 15 procent) w pierwszej połowie 2008 roku. - Produkty dla rolnictwa – znaczący wzrost we wszystkich regionach. - Pewne perspektywy dla całego 2008 roku: BASF zamierza zwiększyć sprzedaż i zaksięgować zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych na poziomie porównywalnym do 2007 roku.

The Chemical Company – jest w doskonałej formie. Zarówno w drugim kwartale, jak i pierwszej połowie 2008 roku firma ponownie zwiększyła przychody ze sprzedaży oraz zysk operacyjny (EBIT) przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych oraz pobiła nowe rekordy. Sprzedaż w pierwszej połowie roku wyniosła 32,2 mld euro, tj. o 10 procent więcej niż w tym samym okresie 2007 roku. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2008 roku o 15 procent, do około 4,8 mld euro. W drugim kwartale BASF zwiększyła przychody ze sprzedaży o 11 procent, do 16,3 mld euro, z kolei zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o około 19 procent, do 2,4 mld euro.

- Zapotrzebowanie na nasze produkty utrzymuje się na wysokim poziomie, a przejściowy zastój w lecie nie jest tak bardzo zauważalny. Jednak w niektórych przypadkach należy znacznie podwyższyć ceny sprzedaży, aby pokryć znacząco wyższe koszty surowców. Nasze wysokie wyniki ponownie pokazują, że wybraliśmy właściwą strategię zwiększania naszej koncentracji na kliencie, podwyższania cyklicznej odporności firmy oraz skupiania się na rynkach wzrostu – powiedział Dr Jürgen Hambrecht, Prezes Zarządu BASF SE, w trakcie swojej prezentacji ostatnich wyników spółki.

BASF potwierdza pewne perspektywy na cały 2008 rok

Pomimo nieznacznego spadku, prezes firmy BASF powiedział, że nadal spodziewa się, iż globalna produkcja chemiczna wzrośnie w bieżącym roku o 2,4 procenta, oraz że przewiduje globalny wzrost gospodarczy o 2,8 procenta. BASF zwiększył swoje prognozy średnich cen ropy naftowej z Morza Północnego do 120 dolarów za baryłkę w 2008 roku i oczekuje, że średni kurs wymiany wyniesie 1,55 dolara za euro. Poza wyjątkowo wysokimi i zmiennymi cenami surowców oraz słabym dolarem, Hambrecht dostrzega także ryzyko wynikające z rosnących tendencji zmierzających do stagflacji i zwiększenia się napięć geopolitycznych.

- Pomimo wymagającego środowiska gospodarczego i wysokich kosztów surowców, jesteśmy przekonani, że osiągniemy cele, które wyznaczyliśmy na 2008 rok. Zakładając, że w portfelu BASF nie nastąpią już żadne zmiany, naszym celem jest wzrost przychodów ze sprzedaży oraz drobna poprawa zysku operacyjnego przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych – powiedział Hambrecht.

Firma BASF wyznaczyła sobie także długoterminowe cele finansowe – co roku w ciągu kolejnych pięciu lat Grupa BASF zamierza uzyskać marżę EBITDA na poziomie 18 procent. Nawet w trudnych warunkach spółka oczekuje, że zrealizuje marżę EBITDA na poziomie przekraczającym 14 procent. Cel ten oparto na następujących założeniach długoterminowych: niezmienionym portfelu, cenie ropy (z Morza Północnego) w wysokości 100 dolarów za baryłkę oraz kursie wymiany wynoszącym 1,40 do 1,50 dolara za euro. W tym samym okresie BASF zamierza zaksięgować średni wzrost wolumenu o dwa punkty procentowe powyżej poziomu notowanego na odpowiednim rynku chemicznym.

Dyrektor Finansowy BASF, Dr Kurt Bock, mówił w swojej prezentacji o programie odkupywania akcji spółki. W pierwszej połowie 2008 roku BASF odkupiła akcje za 1,1 mld euro i tym samym zakończyła program wykupu akcji wynoszący 3 mld euro, który ogłoszono w lutym 2007 roku, sześć miesięcy przed planowanym terminem. – W czerwcu zdecydowaliśmy, że będziemy dalej odkupywać akcje za ogółem 3 mld euro. Program ten został uruchomiony już w lipcu, a jego koniec zaplanowano na połowę 2010 roku – powiedział Bock. Celem wykupu akcji jest dalsza optymalizacja struktury bilansowej BASF oraz zwiększenie zysków na akcję. Dlatego też wszystkie odkupywane akcje są anulowane, a kapitał zakładowy BASF jest odpowiednio pomniejszany.

Wyższe przychody ze sprzedaży we wszystkich segmentach

W segmencie chemikaliów BASF znacząco zwiększył przychody ze sprzedaży - o 18 procent - dzięki wyższym wolumenom i cenom. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 34 procent w porównaniu do drugiego kwartału 2007 roku. Było to w szczególności efektem znacznie niższych marż w obszarze Cracker Products.

Sprzedaż w drugim kwartale w segmencie tworzyw sztucznych wzrosła o 4 procent w wyniku wyższych wolumenów i cen. Do znacznie wyższych wolumenów szczególnie przyczynił się dział poliuretanów. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 14 procent, przede wszystkim wskutek słabszych wyników w Ameryce Północnej.

Przychody ze sprzedaży w segmencie środków do produkcji były o 1 procent wyższe niż w drugim kwartale 2007 roku. Niekorzystny wpływ kursów walutowych oraz sprzedaży inwestycji został znacząco zrównoważony wyższymi wolumenami i cenami sprzedaży. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 22 procent, w szczególności dzięki wysokim wynikom działu Care Chemicals.

Segment rozwiązań funkcjonalnych zanotował 2-procentowy wzrost sprzedaży dzięki wyższym cenom. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 34 procent, przede wszystkim ze względu na spadek zapotrzebowania najważniejszych gałęzi, tj. przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego, w Ameryce Północnej.

Przychody ze sprzedaży w segmencie produktów dla rolnictwa wzrosły w drugim kwartale o 21 procent dzięki wyższym wolumenom i cenom. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 51 procent w wyniku wyższych wolumenów i cen sprzedaży oraz wyższego udziału innowacyjnych i wysoce rentownych produktów.

Sprzedaż w segmencie ropy i gazu wzrosła o 41 procent w wyniku wyższej produkcji gazu ziemnego, wyższych wolumenów w obrocie gazem ziemnym, a także wyższych cen ropy. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł znacząco, o 44 procent. Jednak zyski z obrotów gazem ziemnym spadły, ponieważ zgodnie z umowami BASF może korygować ceny sprzedaży w celu odzwierciedlenia wyższych cen zakupu dopiero po określonym czasie.

Wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich regionach

W pierwszej połowie 2008 roku przychody ze sprzedaży wzrosły we wszystkich regionach i spadły jedynie w Ameryce Północnej w wartościach wyrażonych w euro.

W pierwszej połowie 2008 roku sprzedaż według lokalizacji spółek w Europie wzrosła o 15 procent. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się o ponad 600 mln euro, do 3,7 mld euro. Segment ropy i gazu zanotował wyższe przychody ze sprzedaży i zyski głównie w wyniku wzrostu cen ropy. Dzięki korzystnym warunkom rynkowym dobrze rozwijała się działalność w ramach segmentu rozwiązań rolniczych, w tym w szczególności zbożowych środków grzybobójczych. Zyski spały w segmencie chemikaliów głównie w wyniku niższych marż w obszarze Cracker Products.

W Ameryce Północnej przychody ze sprzedaży według lokalizacji spółek wzrosły o 14 procent w ujęciu dolarowym i spadły o 1 procent w przeliczeniu na euro. Osiągając 443 mln euro, zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych był o 19 procent niższy niż w pierwszej połowie 2007 roku. Do spadku zysków przyczyniły się przede wszystkim niższe marże w segmencie chemikaliów. Osłabieniu uległa działalność w sektorach tworzyw sztucznych i rozwiązań funkcjonalnych, głównie ze względu na rosnące spowolnienie w przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym.

W krajach Azji i basenu Oceanu Spokojnego sprzedaż wzrosła o 19 procent w walucie lokalnej oraz o 8 procent według wartości wyrażonych w euro. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 19 procent, do 454 mln euro. Segment tworzyw sztucznych miał w to istotny wkład dzięki wysokim wynikom osiąganym w zakresie poliuretanów. Przychody ze sprzedaży oraz zyski segmentu środków do produkcji wzrosły w wyniku rosnącego zapotrzebowania oraz wyższych cen sprzedaży witamin. W segmencie chemikaliów zyski spadły z powodu słabszych marż w obszarze Cracker Products.

Przychody ze sprzedaży w Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie były o 16 procent wyższe w walucie lokalnej i 10 procent wyższe w euro. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 33 procent, do 148 mln euro. Sprzedaż i zyski z tytułu środków grzybobójczych i herbicydów wzrosły znacząco w segmencie rozwiązań rolniczych, w szczególności w wyniku zwiększonego udziału wysoce rentownych produktów. W segmencie rozwiązań funkcjonalnych zanotowano korzystne zmiany, w szczególności w sektorze chemikaliów i powłok budowlanych.

BASF jest wiodącym przedsiębiorstwem chemicznym na świecie: The Chemical Company. Portfel firmy obejmuje ropę i gaz, chemikalia, tworzywa sztuczne, środki uszlachetniające oraz produkty dla rolnictwa. Jako wiarygodny partner, BASF pomaga swoim klientom odnosić sukcesy praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki. Dzięki swoim wysokowartościowym produktom oraz inteligentnym rozwiązaniom BASF odgrywa istotną rolę w procesie znajdywania odpowiedzi na takie globalne wyzwania jak ochrona klimatu, wydajność energii, żywienie i mobilność. BASF zatrudnia ponad 95.000 pracowników. Przychody ze sprzedaży firmy w 2007 roku osiągnęły prawie 58 mld euro.

Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można uzyskać na stronie internetowej www.basf.com.
Źródło: ''