Proponowane przepisy stymulujące recykling opakowań mogą okazać się nieskuteczne.

Fundacja Nasza Ziemia konsekwentnie promuje recykling odpadów jako sposób na zapobieganie zaśmieceniu środowiska i przepełnieniu wysypisk. Wymóg ponownego wykorzystania odpadów opakowaniowych jest zapisany w tzw. dyrektywie opakowaniowej Unii Europejskiej (nr 94/62).
Instrumenty ekonomiczne wspierające ponowne wykorzystanie surowców wtórnych stworzy ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie zagospodarowania niektórych odpadów oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Ustawa ta również określi wymagane poziomy recyklingu poszczególnych materiałów. Nad jej projektem pracuje obecnie nadzwyczajna komisja sejmowa.
Projekt ustawy nakłada na użytkowników poszczególnych rodzajów opakowań obowiązek odzyskania i poddania recyklingowi określonego procentu masy opakowań wprowadzanych na rynek. I tak do roku 2007 ma być poddane recyklingowi 45% opakowań szklanych, 50% aluminiowych puszek do napojów i zaledwie 16% opakowań z tworzyw sztucznych.
Fundacja Nasza Ziemia uważa, że proponowane poziomy recyklingu stanowią poważny mankament projektu tej tak bardzo potrzebnej i oczekiwanej ustawy:
1. Opakowania z tworzyw sztucznych i materiałów wielowarstwowych stanowią znaczną część objętości odpadów komunalnych. Nie rozwiąże się problemu przepełnionych wysypisk bez poważnej redukcji ilości trafiających tam odpadów z tych kategorii. Niewielkie też będą szanse na spełnienie wymagań dyrektywy wysypiskowej Unii Europejskiej po jej wejściu w życie.
2. Tak ustalone wymagania wobec użytkowników tworzyw sztucznych i opakowań warstwowych stawiają je w uprzywilejowanej pozycji względem innych materiałów opakowaniowych. Skutkiem będzie zwiększenie udziału tych materiałów w rynku opakowań, a w konsekwencji - w odpadach komunalnych.
3. Przemysły opakowań szklanych i aluminiowych puszek do napojów od wielu lat inwestują w recykling swoich produktów oraz w edukację recyklingową społeczeństwa. Tymczasem producenci i użytkownicy opakowań plastikowych nie wspierają recyklingu swoich produktów, a proponowane w projekcie zapisy utrwalą ten stan rzeczy.
Uważamy, że zapisane w ustawie obowiązkowe pułapy odzysku i recyklingu powinny gwarantować przetworzenie znaczących ilości wszystkich odpadów opakowaniowych. W przeciwnym razie nie rozwiążemy problemu odpadów i nie spełnimy wymagań dyrektyw Unii Europejskiej.