Właśnie zakończyła się II edycja projektu „Najbezpieczniej z puszką”. W ramach tego ogólnopolskiego projektu Fundacja RECAL organizowała spotkania z nauczycielami, a także władzami samorządowymi i mediami. Wzięło w nich udział 165 osób zainteresowanych poruszanymi tematami.

Seminaria miały za zadanie zwrócenie uwagi uczestników na tematykę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz konieczność dbania o środowisko poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Bloki tematyczne prowadzone były przez specjalistów w danym temacie. Byli to przedstawiciele Policji, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Fundacji RECAL. Nauczyciele uczestniczący w seminariach otrzymali materiały merytoryczne pomocne w późniejszym prowadzeniu lekcji na poruszane tematy. Materiały dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Poradnik dydaktyczny Instytutu Transportu Samochodowego) oraz recyklingu aluminiowych puszek po napojach (Szkolny pakiet edukacyjny Fundacji RECAL).

W ramach projektu ogłoszony został konkurs na działania edukacyjne związane z tematem projektu. Skierowany był do klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursu było zaangażowanie szkół i ich uczniów do realizacji w praktyce celów projektu „Najbezpieczniej z puszką”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie promowanie prawidłowych zachowań młodych ludzi w swoim środowisku zgodnie z hasłem „Moje środowisko szkolne – żyję zdrowo i bezpiecznie”. Swój udział w projekcie zadeklarowały grupy z 62 placówek z całej Polski. Wszystkie one otrzymały materiały edukacyjne.

Raporty nadesłało 14 grup. Za nadesłane raporty i opisane w nich działania Jury przyznało nagrody wszystkim grupom. W zależności od poziomu działań i nadesłanego raportu nagrodami były zestawy odblasków oraz plecaki ze specjalnymi, odblaskowymi elementami. Otrzymali je wszyscy uczestnicy zgodnie z regulaminem konkursu. Wręczenie nagród odbyło się dnia 15 grudnia 2006 w Warszawie podczas seminarium podsumowującego projekt. Wzięli w nim udział nauczyciele, którzy reprezentowali nagrodzone klasy.

Projekt „Najbezpieczniej z puszką” realizowany był pod hasłem „Moje środowisko szkolne – żyję zdrowo i bezpiecznie”, a zorganizowany został przy współpracy Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL z Fundacją „Zapobieganie Wypadkom Drogowym” oraz przy wsparciu licznych podmiotów. Honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej.

Źródło: Fundacja RECAL
Źródło: ''