Od roku 2000 Fundacja RECAL podjęła się realizacji Kampanii „Czyste Plaże”, zachęcając do współpracy licznych partnerów: gminy, biznes i media. Kampania prowadzona w latach 2000 i 2001 przyniosła wymierne efekty ekologiczne i gospodarcze na terenie Pomorza Zachodniego. Dzięki podjętym działaniom, co roku wzrastała ilość odzyskiwanego surowca, jakim są aluminiowe puszki po napojach. Zwiększa się także społeczne i samorządowe zaangażowanie w realizację Kampanii. Według danych Fundacji podczas trwania Kampanii w roku 2000 na terenie wybrzeża Pomorza Zachodniego, lokalne punkty skupu zebrały 80 ton puszek. Po podsumowaniu II edycji kampanii zrealizowanej w roku 2001 te same punkty skupiły już ponad 130 ton złomu puszkowego!

Puszka aluminiowa jest cennym surowcem. Aluminium, z którego jest wykonana, może być w nieskończoność wykorzystane, nie tracąc przy tym swoich właściwości. Jest liderem recyklingu pośród opakowań do napojów na świecie oraz w Polsce.
W roku 2001 ponad 40% zużytych puszek w Europie, a 42% na świecie, zostało poddanych ponownemu przerobowi. Rekordzistą jest Szwajcaria, gdzie 92% zużytych puszek poddawane jest recyklingowi. W Polsce poziom odzysku rośnie dynamicznie i w roku 2001 osiągnął 39%.
Na polskim rynku aluminiowe puszki do napojów pojawiły się w dużych ilościach stosunkowo niedawno. Konsumpcja napojów w puszkach w naszym kraju rośnie szybko - w roku 2001 przekroczyła 1,7 miliarda sztuk. Recykling puszek aluminiowych jest opłacalny ekonomicznie i korzystny ekologicznie.

Każdego dnia lata w poszczególnych gminach nadmorskich przebywają dziesiątki tysięcy turystów z całego kraju. Oznacza to, że codziennie pozostawiają po sobie tony odpadów zalegających na plażach oraz na terenie gmin. Część odpadów, z pożytkiem dla środowiska, może być powtórnie wykorzystana. Kampania „Czyste Plaże” daje możliwość przeprowadzenia konkretnych działań na rzecz zmniejszenia ilości odpadów poprzez odzysk wielu zużytych opakowań. Mobilizuje również lokalną społeczność oraz turystów do czynnego włączenia się w poprawę stanu środowiska. Dotychczasowe edycje Kampanii „Czyste Plaże” przyniosły wymierny efekt ekologiczny i gospodarczy dla całego Pomorza Zachodniego.

CELE KAMPANII
» Edukacja ekologiczna – wyrabianie nawyku segregacji odpadów
» Wsparcie zbiórki, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych
» Poprawa czystości plaż wybrzeża Bałtyku
» Odciążenie składowisk odpadów gmin nadmorskich, poprzez intensyfikację zbiórki i segregacji surowców wtórnych
» Promocja gmin i biznesu, dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny
Kampania zakłada współpracę gminy (jako gospodarza) z turystami (jej gośćmi), dzięki czemu kwestia dbania o czystość jest rozłożona równomiernie. Ekologiczny aspekt kampanii może być z powodzeniem wykorzystany w promocji gminy dbającej o czystość miejsc wypoczynku i rekreacji oraz o stan środowiska naturalnego

ADRESACI
» turyści,
» kolonie letnie
» lokalna społeczność
» punkty skupu surowców wtórnych
» przedsiębiorstwa komunalne
» samorządy lokalne
» organizacje pozarządowe
» media
Kampania edukacyjna i informacyjna realizowane są równolegle – elementy edukacyjne w informacjach radiowych, prasowych, na plakatach i ulotkach.
W celu zwiększenia zasięgu informacji Fundacja RECAL przygotuje i rozpowszechni materiały informacyjno-promocyjne: plakaty, ulotki. Będą one promować zbiórkę puszek na terenie nadmorskich gmin. Ulotki dodatkowo będą zawierały informacje na temat recyklingu i dokładne adresy i numery telefonów do punktów skupu. Na materiałach tych będzie również zamieszczone logo gmin i firm, które włączą się do Kampanii. Plakaty będą na bieżąco rozklejane na słupach ogłoszeniowych, kempingach, sklepach wszystkich innych możliwych miejscach we wszystkich gminach uczestniczących w Kampanii. Równocześnie w tych miejscach będzie prowadzona dystrybucja ulotek, z informacjami o recyklingu puszek oraz z wykazem punktów skupujących puszki na całym Pomorzu.
Jednocześnie by dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców Fundacja RECAL zaangażuje w popularyzację Kampanii lokalne punkty skupu, centra informacji turystycznej i partnerów. Punkty skupu otrzymają od Fundacji bezpłatnie worki do zbiórki puszek. Puste worki będą wydawane zbieraczom w zamian za przyniesione puszki. Niezbędna jest również współpraca nadmorskich gmin w popularyzacji Kampanii. Fundacja RECAL poprzez swoich koordynatorów i partnerów będzie udzielała bezpośredniej informacji wszystkim zainteresowanym współpracą.
Uruchomiony będzie również „aluminiowy telefon”, pod którym udzielane będą informacje. Edukacja będzie ponadto realizowana poprzez bezpośrednie spotkania z odbiorcami Kampanii. Będą to np. koloniści.
Współpraca z koloniami letnimi sprawdziła się w roku 2001, kiedy to koloniści zebrali dziesiątki kilogramów puszek doskonale się przy tym bawiąc. W tym roku warsztatami i konkursami planujemy objąć około 2000 kolonistów.
Fundacja RECAL przygotuje dla kolonii letnich warsztaty ekologiczne i konkursy. Planowane są spotkania Fundacji z kolonistami, na których będą przeprowadzane warsztaty ekologiczne z zakresu recyklingu i racjonalnej gospodarki odpadami. Będą one połączone z konkursami np. na: ekologiczna rzeźbę z puszek, prace plastyczne i inne dowolne dzieła. Koloniści będą również zachęcani do czynnego udziału i rywalizacji w zbiórce puszek na plażach. To właśnie oni szczególnie aktywnie zajmują się sprzątaniem plaż i miejscowości nadmorskich. W nagrodę otrzymają od Fundacji koszuli, znaczki i inne drobne nagrody. Zebrane puszki koloniści będą sprzedawać. Edukacja ekologiczna prowadzona podczas Kampanii będzie kontynuowana w czasie roku szkolnego w zainteresowanych szkołach na terenie gmin – partnerów. Fundacja zapewni materiały edukacyjne, pojemniki i worki do zbiórki puszek, plakaty i magnesiki.
ZAPRASZMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ
artur.lobocki@recal.org.pl