III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa: Odpady opakowaniowe - teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków. Rosnówko w dniach od 08.03.2007 do 09.03.2007.

W związku z nowelizacją przepisów ustaw o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o obowiązkach przedsiębiorców, dotyczących zmian stawek opłat produktowych, poziomów obowiązkowego recyklingu i odzysku opakowań, zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Odpady opakowaniowe – teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków”.Patronat medialny nad tą konferencją objęła nasza redakcja.


W czasie spotkania omówione zostaną główne problemy związane z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi oraz konsekwencje dla przedsiębiorców, które wynikają z niezrealizowania zapisów ustaw. Podczas Konferencji przeprowadzone zostaną warsztaty, na których przedsiębiorca zapozna się z prowadzeniem wymaganej dokumentacji.

31 marca 2007 r. upływa termin składania sprawozdań do Urzędów Marszałkowskich

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali producenci opakowań i produktów w opakowaniach, przedstawiciele organizacji odzysku oraz firm prowadzących odzysk recykling opakowań i odpadów opakowaniowych, a także importerzy, eksporterzy, sprzedawcy i użytkownicy produktów w opakowaniach. Chcemy umożliwić wypowiedź wszystkim zainteresowanym stronom, dlatego prezentowane w programie wystąpienia stanowią jedynie wprowadzenie do dyskusji, gdyż tylko wymiana poglądów i ich krytyczna ocena prowadzi do wypracowania optymalnych rozwiązań.

Termin zgłoszeń: 02.03.07!

Zaproszenie
Źródło: ''