Zadaniem RECAL'u Organizacji Odzysku jest pozyskanie do współpracy firm wprowadzających na rynek puszki napojowe (tj. browary i producentów napojów) oraz zapewnienie im najtańszego i najskuteczniejszego rozwiązania spełniającego wymóg ustawy, która zobowiązuje wyżej wymienione podmioty do finansowania systemów zbiórki i recyklingu. Organizacja prowadzi także skup alu-puszek i bezpośrednio współpracuje w tym zakresie z punktami skupu oraz z europejskimi hutami przetapiającymi złom puszkowy. RECAL priorytetowo traktuje również rzeczowe i finansowe wsparcie punktów skupu oraz merytoryczną pomoc w organizacji obrotu złomem puszkowym

Naczelną zasadą projektu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej - zaakceptowanego przez Radę Ministrów - jest zobowiązanie importerów lub właścicieli firm do odzysku i poddawania recyklingowi odpadów z wytwarzanych przez nich produktów.
Zgodnie z projektem ustawy, przez odzysk rozumie się wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub w części, lub do odzyskania z tych odpadów substancji, materiałów bądź energii. Odpad opakowaniowy to odpady powstałe z opakowań, zaś odpad poużytkowy to odpady powstające z produktów.
Przedsiębiorca nie będzie musiał sam zajmować się odzyskiwaniem odpadów. W projekcie przewidziano możliwość przystąpienia do organizacji, która spełnia wymagania określone przez ministra ochrony środowiska w zakresie odzysku i recyklingu odpadów. W opinii przedstawicieli resortu takie rozwiązanie pozwoli na wybór działań najbardziej efektywnych ekonomicznie. Jeśli przedsiębiorca nie wypełni tych zobowiązań, będzie zobligowany do uiszczenia opłaty produktowej za różnicę między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
RECAL Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna, która powołana została do życia 23 listopada 2001, zgodnie z Ustawą o obowiązkach przedsiębiorców(...) zajmuje się zbiórką i przekazaniem do odzysku aluminiowych puszek napojowych. Akcjonariuszami Spółki są producenci puszek napojowych Can Pack S.A. z Krakowa oraz Continental Can Polska Sp. z o.o. z Radomska. Pierwszym zadaniem RECAL'u Organizacji Odzysku jest pozyskanie do współpracy firm wprowadzających na rynek puszki napojowe (tj. browary i producenci napojów) oraz zapewnienie im najtańszego i najskuteczniejszego rozwiązania spełniającego wymóg ustawy, która zobowiązuje wyżej wymienione podmioty do finansowania systemów zbiórki i recyklingu. Wg Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w 2002 r. należy odzyskać min. 15% alu-puszek wprowadzonej na rynek. Wartość ta będzie podnoszona corocznie o 5%, tak, że w 2007 r. osiągnie 40%. Jeżeli firma nie odzyska wymaganej przez ustawę ilości swojego produktu zobowiązana będzie do uiszczenia tzw. opłaty produktowej.
Drugim podstawowym zadaniem Organizacji RECAL jest praktyczna organizacja skupu alu-puszek i bezpośrednia współpraca w tym zakresie z punktami skupu oraz z europejskimi hutami przetapiającymi złom puszkowy. Organizacja RECAL priorytetowo będzie traktować również rzeczowe i finansowe wsparcie punktów skupu oraz merytoryczną pomoc w organizacji obrotu złomem puszkowym.
Działaniom fundacji przewodniczy hasło: Puszka nie jest śmieciem.
Swoje cele RECAL realizuje na wielu płaszczyznach, osiągając w szybkim czasie spektakularny sukces.
Dość wspomnieć, iż - mimo stosunkowo niedawnego pojawienia się aluminiowych puszek na polskim rynku - już dziś skala ich recyklingu jest w Polsce wyższa od tej jaką osiągają Francja, Hiszpania, Portugalia czy Irlandia, a porównywalna z Wielką Brytanią, Włochami i Grecją. Nie przypadkiem w 1998 r. minister ochrony środowiska, Radosław Gawlik objął patronatem program fundacji, a rok później Ministerstwo Ochrony Środowiska wespół z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznało RECALOWI prestiżowe wyróżnienie "Złoty Liść".
Fundację RECAL utworzyli producenci puszek z aluminium - Continental Can Polska z Radomska i PLM AB z Malmö (Szwecja) - oraz wielkie, światowe koncerny aluminiowe: ALCAN, VAW Aluminium, Aluminium Company of America, Pechiney - Rhenalu i Reynolds Aluminium.
Obecnie Fundacja RECAL jest wspierana przez obu krajowych producentów puszek napojowych, firmy Can-Pack S.A. z Brzeska, Continental Can Polska z Radomska oraz producentów aluminium ALCAN, VAW i Pechiney - Rhenalu.
Działania RECAL'u wspierają obecnie także: Browar BOSMAN, Browar BROK, ORWAK Polska, SPEDPOL i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundacja ściśle współpracuje z najważniejszymi firmami z branży skupu tego cennego surowca: TOMPOL, SKAWMET, DESCH, DELTA, MATALKOL, SURPOLEX, METALKOLOR. Projekty fundacji wspierały ponadto m.in. Pepsi Co. oraz Grupa ŻYWIEC. Powołanie Fundacji RECAL jest wzorcowym przykładem odpowiedzialności producentów za wpływ ich produktów na środowisko oraz połączenia dalekowzrocznej wizji ekonomicznej z wrażliwością ekologiczną.
Swoje zadania Fundacja RECAL realizuje poprzez m.in.:
- intensywną promocję recyklingu aluminium
- koordynację i wspieranie działań wszystkich zainteresowanych recyklingiem
  (samorządów, przedsiębiorców, organizacji lokalnych itp.)
- ewidencjonowanie punktów skupu puszek w Polsce i udostępnianie bazy danych
  zainteresowanym m.in. poprzez bezpłatną "infolinię" pod numerem telefonu 0-800 100 205
- upowszechnianie nowoczesnych technologii odzysku aluminium
- działania edukacyjne w szkołach
- upowszechnianie wiedzy prawnej z dziedziny recyklingu wśród biznesmenów,
  działaczy samorządowych i rządowych
Więcej informacji uzyskacie Państwo: bezpłatna infolinia: 0-800 100 205
Fundacja RECAL, 30-698 KRAKÓW 25, skrytka nr 9
fax (12) 270 82 45, e-mail: recal@recal.org.pl

Źródło: ''