Projekt nowelizacji ustawy o odpadach przewiduje zmiany w prowadzeniu ewidencji odpadów. Ma się ona odbywać drogą elektroniczną, co będzie wymagało adaptacji systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach do nowych regulacji.

Nowe zasady ewidencji odpadów

Nowelizacja ustawy o odpadach ma związek z potrzebą dostosowania krajowych przepisów do unijnego prawa. W projekcie ustawy z 23 listopada 2016 r. zaproponowane zostały m.in. zmiany dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów. Okres przejściowy ich wprowadzenia będzie obowiązywał do 30 czerwca 2020 r. 

Projekt przewiduje uruchomienie z dniem 1 stycznia 2019 r. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Integralną jej częścią będzie Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Do rejestracji w nim ma być zobowiązany każdy podmiot wytwarzający odpady i to na postawie wpisu otrzyma dane do logowania do bazy. Co istotne, zarówno ewidencja odpadów, jak i sprawozdawczość prowadzone będą tylko przez BDO.

– "Prowadzenie ewidencji odpadów wyłącznie za pośrednictwem BDO może spowodować konieczność stworzenia interfejsu pomiędzy BDO, a ewidencją prowadzoną przez przedsiębiorcę lub konieczność prowadzenia podwójnej ewidencji. Dla przedsiębiorcy oznaczałoby to dodatkowy koszt. Zawieszenie lub brak funkcjonalności bazy może natomiast spowodować zablokowanie możliwości przekazania odpadu" – zauważa Anna Wójcik-Przybył, Kierownik ds. ochrony środowiska i ADR w Stena Recycling.

Ustawodawca założył wprowadzenie nowej Karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, które prowadzą transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych. Zawierać będzie ona daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów oraz dostarczenia ich następnemu posiadaczowi. KPOK prowadzona będzie odrębnie dla każdego dnia, w którym odpady będą odbierane. Zmiany obejmą również Kartę przekazania odpadów (KPO), która zawierać będzie datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia transportu odpadów do ich następnego posiadacza. Pozwoli to organom kontrolnym na śledzenie przemieszczania strumieni odpadów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 

Kierowca pojazdu, który transportuje odpady będzie zobowiązany do posiadania KPO lub KPOK w formie papierowej bądź elektronicznej (podpis elektroniczny lub profil ePUAP). 

"Docelowo ewidencja będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem BDO, co oznacza całkowite odstąpienie od formy papierowej. Jeśli przedsiębiorstwo pracuje na trzy zmiany, a ze względu na utrzymanie produkcji odbiory odpadów będą musiały odbywać się na każdej zmianie wówczas przedsiębiorstwo będzie musiało zapewnić osobę przeszkoloną i mającą dostęp do bazy na każdej ze zmian" – mówi ekspert Stena Recycling.

Zgodnie z projektem nie będzie również możliwości wystawiania Zbiorczej karty przekazania odpadów dotyczącej odpadów przekazanych łącznie w okresie danego miesiąca. Będą obowiązywać jedynie KPO wystawiane do każdego transportu. Jak prognozuje Wójcik-Przybył, spowoduje to zwiększenie ilości dokumentów oraz najprawdopodobniej skomplikuje proces rozliczeń gospodarki odpadami w przypadku stałych odbiorców odbierających odpady w sposób ciągły. 

– "Nowelizacja zakłada konieczność wystawiania kart przekazania odpadów w czasie rzeczywistym tj. przy odbiorze odpadów. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca przekazujący odpady powinien posiadać na terenie zakładu legalizowaną wagę. Wprowadzenie takich regulacji obniży efektywność prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów. Podmioty odbierające odpady będą musiały wyposażyć każdy samochód w szybkie łącze internetowe, z dużą przepustowością oraz zatrudnić dodatkową osobę w obsłudze, zajmującą się wprowadzaniem i przetwarzaniem danych" – wskazuje Wójcik-Przybył.  

Projekt nowelizacji ma wkrótce trafić do Sejmu oraz zostać notyfikowany przez Komisję Europejską.

 

Źródło: Stena Recycling