W roku 1995 w Polsce praktycznie nie istniał jeszcze rynek recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Dziesięć lat temu konsumpcja napojów w puszkach była ponad sześciokrotnie niższa niż obecnie. Rozwój rynku recyklingu aluminiowych puszek do napojów rozpoczął się właśnie w roku 1995, kiedy to uruchomiono produkcję puszek w Polsce oraz powołano Fundację RECAL. Jej zadaniem od samego początku była promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach.

Tempo wzrostu recyklingu tego opakowania jest w ostatnich latach nieco mniejsze niż wcześniej. Nie bez znaczenia jest tu fakt przekroczenia „średniej europejskiej” w zakresie poziomu odzysku puszek. W 1995 roku startowaliśmy od zera, w sytuacji gdy wiele państw już od lat miało wypracowany system recyklingu alu-puszek. Obecnie będzie coraz trudniej utrzymać trend wzrostowy w poziomie odzysku i recyklingu. Mamy jednak wiele przykładów europejskich pokazujących, iż możliwy jest odzysk przekraczający poziom 90% (np. Szwajcaria, Finlandia).Recykling puszek aluminiowych uzasadniony jest z wielu względów - to nie tylko opłacalność ekonomiczna, ale i skuteczna edukacja poprzez bezpośrednie uczestnictwo w ochronie środowiska. Oto podstawowe fakty:

Edukacja ekologiczna: puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji ekologicznej.

Zasoby naturalne: użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej.

Energia: odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy.

Ochrona środowiska: recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy. Odzyskując puszki aluminiowe zmniejszamy ilość śmieci w naszym otoczeniu i na wysypiskach.

Pieniądze: za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l) każdy może uzyskać w skupie około 4-5 zł.

Ekonomia: recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody. Koszty produkcji: produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja aluminium z boksytów.

Prawo: Szereg ustaw „odpadowych” (np. Ustawa o odpadach) nakładających obowiązki m.in. na producentów opakowań i firm wprowadzających produkty w opakowaniach. Ponadto Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wymaga prowadzenia przez gminy selektywnej zbiorki odpadów - dogodnie jest więc zacząć od odzysku puszek aluminiowych.

Źródło: Fundacja RECAL - www.recal.pl
Źródło: ''