Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu opakowalnictwa. W ramach studium omawiane będą zagadnienia dotyczące wymagań prawnych, materiałów, zapewnienia jakości, logistyki, a także zagadnienia związane z aspektem ekologicznym, projektowaniem i innowacjami w przemyśle opakowaniowym. Zajęcia prowadzone będą także przez menedżerów z przedsiębiorstw: Kompania Piwowarska S.A., Unilever Polska S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ardagh Glass Poland Sp. z o.o.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) działających w sferze produkcji, dystrybucji i handlu. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ramowy program przedmiotowy:


- Zarządzanie przedsiębiorstwem z elementami strategii
- Rozwój nowego produktu
- Zarządzanie marką
- Koniunktura gospodarcza na rynku opakowań
- Ekonomiczne aspekty zarządzania opakowaniami
- Opakowalnictwo – wymagania prawne, materiały, logistyka, znakowanie
- Projektowanie opakowań
- Opakowania w działaniach marketingowych przedsiębiorstw
- Innowacje opakowaniowe
- Opakowania a ekologia
- Warsztaty z praktykami
- Seminarium podyplomowe

Liczba godzin
- 165

Czas trwania studium: dwa semestry (od października 2013 do września 2014). Zajęcia prowadzone będą w systemie zaocznym, w formie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
- 4650.00 zł

Zgłoszenia


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Rekrutacja trwa do 30 września 2013 r.

Wymagane dokumenty


- podanie o przyjęcie (do wydruku z panelu użytkownika),
- kwestionariusz osobowy (do wydruku z panelu użytkownika),
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium (do wydruku z panelu użytkownika),
- dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów


przesyłać listownie na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Więcej informacji: http://www.podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.50.html