IV kwartał 2009: Obroty + 2,9%, zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych + 19% w stosunku do poprzedniego kwartału. Obroty - 8%, zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych + 181% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Wyniki finansowe BASF SE za 2009 rok
BASF to czołowa firma chemiczna na świecie (The Chemical Company). Firma oferuje chemikalia, tworzywa sztuczne i dodatki uszlachetniające do produktów rolnych, specjalistyczne produkty chemiczne, a także ropę naftową i gaz. Jako niezawodny partner BASF pomaga swoim klientom z niemal wszystkich branż w odnoszeniu sukcesów. Dzięki wartościowym produktom i inteligentnym rozwiązaniom BASF odgrywa ważną rolę w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak ochrona klimatu, efektywność energetyczna, żywienie i mobilność. W 2009 roku BASF odnotował wpływy ze sprzedaży w kwocie ponad 50 mld € i według stanu na koniec roku zatrudniał około 105 000 pracowników. Akcje BASF notowane są na giełdach papierów wartościowych we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu (AN).


Wyniki za cały rok 2009:

- Obroty 50,7 mld EUR (- 19%) w stosunku do roku poprzedniego
- Zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych 4,9 mld EUR (- 29%) w stosunku do roku poprzedniego
- Zakończone sukcesem działania w kierunku podniesienia wydajności i oszczędności kosztów
- Rachunek przepływów na rekordowym poziomie
- Zakładane koszty kapitałowe z powodu wysokich kosztów integracji firmy Ciba tylko trochę poniżej oczekiwań


Prognoza na rok 2010:

- Powolna i nierównomierna poprawa kondycji gospodarki światowej
- Wynik znacznie wzrośnie
- Planowana premia na kosztach kapitałowychW czasie światowego kryzysu gospodarczego firma BASF udowodniła swoją mocną pozycję i dzięki szybkim, zdecydowanym działaniom stworzyła sobie możliwość aktywnego kształtowania przyszłości. Te działania to głównie zakończona sukcesem integracja z firmą Ciba, ponownie zwiększone wydatki na badania i rozwój oraz inwestycje w rynki wzrostu. Podczas konferencji prasowej prezentującej wyniki finansowe przedsiębiorstwa prezes zarządu BASF dr Jürgen Hambrecht powiedział: "Nasza strategia okazała się słuszna. Dlatego jesteśmy przekonani, że uda nam się jeszcze bardziej umocnić czołową pozycję firmy BASF".

Wyniki oraz jasna strategia BASF są dostrzegane przez rynek kapitałowy. Po trudnym początku akcje BASF w ciągu roku 2009 miały wysoką wartość. Wzrost wartości akcji BASF o 57%, wzgl. o 67% w przypadku ponownego zainwestowania dywidendy, to wynik znacznie przekraczający średnią indeksów DAX 30 i EURO STOXX 50.

Po dramatycznym spadku pod koniec 2008 roku i dalszym pogarszaniu się sytuacji na początku 2009 roku poziom obłożenia instalacji produkcyjnych w liczących się obszarach działalności BASF spadł do rekordowo niskiego. Jednak w ciągu roku popyt się ożywił, w szczególności w Azji. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom dostosowawczym w zakresie zasobów oraz zwiększenia wydajności z kwartału na kwartał udało się osiągnąć coraz lepszy wynik.

Obroty w 2009 roku spadły o 19% do 50,7 miliarda EUR. Z wyjątkiem obszarów Performance Products i Agricultural Solutions regresja dotknęła wszystkie segmenty działalności.

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych spadł o 29% i osiągnął 4,9 mld EUR. W segmencie Plastics udało się lekko poprawić wyniki, a w obszarze działalności Agricultural Solutions osiągnięto nawet wynik rekordowy. W pozostałych segmentach wyniki spadły, częściowo nawet znacznie.

W sumie tylko niewiele zabrakło do osiągnięcia celu BASF, jakim było wygospodarowanie premii od kosztów kapitałowych, a to z powodu wysokich kosztów integracji firmy Ciba.

Dobry bilans i duża siła finansowa zawsze były mocnymi stronami firmy BASF. Przepływy pieniężne z bieżącej działalności operacyjnej ponownie wzrosły o 1,3 miliarda EUR i osiągnęły rekordową wartość prawie 6,3 miliarda EUR. Jest to przede wszystkim zasługa skutecznej redukcji aktywów obrotowych netto. Także tzw. Free-Cashflow – po odliczeniu wydatków na środki trwałe i majątek rzeczowy – miał bardzo wysoką wartość 3,8 miliarda. Mimo zakupu firmy Ciba BASF osiągnął zatem bardzo solidny współczynnik kapitału własnego na poziomie 36%.


Perspektywa na rok 2010: oczekuje się znacznego wzrostu zysku operacyjnego

W roku 2010 BASF oczekuje zwiększenia światowej produkcji przemysłowej o ok. 5%, wychodząc od bardzo niskich wartości porównawczych. Oto, co prezes Hambrecht powiedział na ten temat: "Stopniowa poprawa trwa, IV kwartał 2009 roku przyniósł nadzieję i nastraja nas optymistycznie. Najgorsze mamy już za sobą; czarne chmury wciąż jednak nad nami wiszą. Rok 2010 będzie rokiem przejściowym, charakteryzującym się nierównym rozwojem w różnych regionach. W sumie nie ma jeszcze symptomów trwałego, immanentnego wzrostu".

Mimo to firma BASF spodziewa się wzrostu w większości tych gałęzi przemysłu, które reprezentują jej klienci, przy czym wychodzą oni w tej chwili z głębokiej zapaści. W szczególności dzieje się tak w branży motoryzacyjnej, technologii informatycznych oraz przemyśle elektrycznym.

Przedsiębiorstwo oczekuje następujących makroekonomicznych warunków ramowych w 2010 roku:

- umiarkowany wzrost globalnego produktu krajowego brutto (+2,7%) oraz znaczny wzrost światowej produkcji chemicznej (bez przemysłu farmaceutycznego) (+5,3%)
- średni roczny kurs dolara amerykańskiego do euro na poziomie 1,40 USD oraz
- średnia roczna cena ropy na poziomie 75 USD za baryłkę.


Wobec powyższych danych gospodarczych prezes zarządu wychodzi z założenia, ze obroty w 2010 roku znów wzrosną - i to bardziej niż światowa produkcja przemysłu chemicznego. Ponieważ sytuacja gospodarcza pozostaje chwiejna, programy dotyczące podnoszenia wydajności i redukcji kosztów będą konsekwentnie kontynuowane. Przedsięwzięcia inwestycyjne będą nadal dostosowywane do aktualnych warunków rynkowych.

Prezes Hambrecht twierdzi: "Oczekujemy, że wynik operacyjny znacznie się polepszy. Przyczynią się do tego przede wszystkim efekt skali i odczuwalne synergie kosztowe wynikające z integracji z firmą Ciba. Ponadto w 2010 roku koszty integracji będą już znacznie niższe niż w roku ubiegłym. Nasz cel jest jasny: w 2010 roku chcemy znów wygospodarować premię na kosztach kapitałowych".


Plastics i Agricultural Solutions poprawiają wyniki

W segmencie Chemicals obroty znacząco spadły. Wiązało się to z obniżeniem cen oraz wyraźnym zmniejszeniem produkcji. Dotknęło to szczególnie przedsiębiorstwa wytwarzające wyroby petrochemiczne. W efekcie wynik działalności segmentu był znacznie niższy niż w roku poprzednim. Działania mające na celu dostosowanie zasobów, obniżenie kosztów oraz wzrost wydajności pomogły złagodzić spadek obrotów.

Zmniejszona produkcja i obniżone ceny (szczególnie wyrobów standardowych) spowodowały pogorszenie wyników także w segmencie Plastics. Osiągnęły one jednak nieco wyższe wartości niż w roku poprzednim. Szczególnie dział Performance Polymers dzięki rosnącemu od drugiego kwartału popytowi oraz drastycznym działaniom redukującym koszty wywarł pozytywny wpływ na obroty w 2009 roku.

Dzięki przyłączeniu firmy Ciba wzrosły obroty Performance Products. Liczba zamówień oraz ceny spadły jednak we wszystkich działach segmentu. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych spadł podczas kryzysu w niemal każdej branży reprezentowanej przez klientów firmy. Jednak przy wartości 700 milionów EUR jest on wyraźnie dodatni i wyniósł jedynie 9% mniej niż w roku poprzednim. Zaksięgowany zysk operacyjny obciążyły znaczące nakłady poniesione na integrację firmy Ciba.

W segmencie Functional Solutions obroty spadły znacząco, ponieważ bardzo obniżył się popyt ze strony branż reprezentowanych przez największych klientów firmy: budownictwa i przemysłu motoryzacyjnego. W dziale Catalysts obroty handlowe zmniejszyły się na skutek spadku cen metali szlachetnych. Wynik segmentu był niższy niż w roku poprzednim. Działy Construction Chemicals i Coatings osiągnęły wyższe marże dzięki działaniom redukującym koszty. Pozwoliło to poprawić wyniki finansowe.

Agricultural Solutions to segment, którego obroty w 2009 roku nadal rosły, dzięki czemu wynik finansowy osiągnął rekordową wartość. Przyczynił się do tego wzrost cen oraz pozytywne zmiany kursów walut, które pozwoliły z nadwyżką zrekompensować planowy wzrost wydatków na badania i rozwój oraz dystrybucję.

Obroty segmentu Oil & Gas znacząco spadły w porównaniu z rokiem poprzednim. Przyczyną tego stanu rzeczy były przede wszystkim niższe ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. Wynik finansowy za rok 2009 był niższy od wyniku roku poprzedniego głównie z powodu mniejszych zysków działu Exploration & Production spowodowanych niskimi cenami gazu.

Pozostała działalność pozwoliła wypracować obroty o wartości niższej niż w roku poprzednim. Spadek związany jest przede wszystkim z niższymi obrotami działów Styrenics, nawozów oraz handlu surowcami. Zysk operacyjny na pozostałej działalności był ujemny, jednak poprawił się w porównaniu do roku poprzedniego. Stało się tak przede wszystkim dzięki znacznej poprawie wyników Styrenics.


Znaczny wzrost wyników w Ameryce Północnej i Azji

W Europie obroty spadły o 21% do 30,4 mld EUR. Chemicals, Plastics, Functional Solutions oraz Oil & Gas zanotowały wyraźne spadki, natomiast Performance Products zyskał dzięki integracji z firmą Ciba. Wynik spadł znacząco do 2,4 mld EUR, przede wszystkim w związku z niższymi zyskami segmentu Oil & Gas.

W Ameryce Północnej obroty zmniejszyły się o 22%, w walucie krajowej o 25%, do 9,3 mld EUR. W prawie wszystkich segmentach odnotowano istotny spadek zbytu. Efektywne zarządzanie kosztami oraz strategia „wartość przed ilością” pozwoliły poprawić wynik o 422 mln EUR do kwoty 495 mln EUR.

W regionie Azji i Pacyfiku obroty spadły o 8%, w walutach krajowych o 11% do niespełna 8 mld EUR. W segmentach Agricultural Solutions oraz Performance Products obroty wzrosły, zaś w segmentach Chemicals, Plastics i Functional Solutions – spadły. Dzięki skutecznym działaniom redukującym koszty wynik finansowy niemal podwoił się, osiągając 503 mln EUR.

W Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie obroty wyniosły 3 mld EUR (- 3%, w walucie krajowej - 1%), co stanowi wartość nieco niższą od ubiegłorocznej. Wynik finansowy w kwocie 289 mln EUR był niższy w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadki w Agricultural Solutions zostały niemal skompensowane przez wzrosty w obszarach Styrenics i Construction Chemicals.

Rok 2009 pozwolił udowodnić, że BASF w kryzysie działa skutecznie i kształtuje własną przyszłość. Zdaniem szefa BASF było to możliwe tylko dlatego, że zespół pracowników BASF na całym świecie dzięki wyjątkowej elastyczności i gotowości do podnoszenia wyników lepiej poradził sobie z kryzysem niż inni konkurenci. "Z całego serca dziękuję wszystkim pracownikom na całym świecie za tak bezprzykładne zaangażowanie" - powiedział Hambrecht.

Źródło: ''