Zielony Punkt "mówi" już wieloma europejskimi językami. Od września 2000 roku zwrot ten jest również rozumiany i używany w Republice Czeskiej. W kraju Szwejka nosi on dźwięczną nazwę "Zeleny bod". Po dziesięciu latach od chwili rozpoczęcia działalności system ten działa już w 12 krajach Europy.

Od roku 1995 organizacja PRO Europe (Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l.) zajmuje się przyznawaniem uprawnień związanych z Zielonym Punktem na poziomie międzynarodowym. Zadaniem PRO Europe jest przyznawanie licencji na używanie symbolu dla tych, działających w poszczególnych krajach systemów gromadzenia i przetwarzania opakowań, które spełniają wymogi Europejskiej Dyrektywy w dziedzinie opakowań oraz regulacje krajowe.
Partnerem PRO Europe w Republice Czeskiej jest praska organizacja EKO-KOM, która będzie zajmowała się przyznawaniem producentom prawa do używania symbolu Zielonego Punktu. Mechanizm działania systemu będzie identyczny jak we wszystkich innych krajach europejskich. Symbol na opakowaniu oznacza, że jego producent partycypuje finansowo w zbiórce, sortowaniu i recyklingu sprzedawanych opakowań.

Co trzeci produkt jest już licencjonowany
Wprowadzenie systemu zostało poprzedzone porozumieniem pomiędzy stowarzyszeniem producentów opakowań i butelek a Ministerstwem Ochrony Środowiska. Kluczowym punktem porozumienia jest wdrożenie przez przemysł systemu dofinansowania organizacji zajmujących się zbiórką, sortowaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych. Mimo, że w roku 2000 udział w systemie był dobrowolny, co trzeci produkt na rynku brał udział w finansowaniu przedsięwzięcia. To wystarczający powód dla EKO-KOM, aby patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Ponad 4,5mln Czechów sortuje odpady!
Założona w 1997 r. organizacja EKO-KOM rozpoczęła działalność w pełnym zakresie w kwietniu 1999. W programie pilotażowym brało udział 200 tys. mieszkańców, teraz w system Zielony Punkt jest zaangażowane 45% populacji. Około 4,5mln mieszkańców Republiki Czeskiej bierze udział we wspomaganym przez przemysł systemie zbierania i sortowania. Blisko 20% wszystkich odpadów opakowaniowych jest obecnie odzyskiwanych. To niemal połowa wartości wymaganej przez EU. Na bieżący rok ustalono ten wskaźnik na poziomie 35%, czyli o 10% więcej niż Unia Europejska wymaga od Grecji, Irlandii, czy Portugalii.

W 2005 r. w Czechach będzie się odzyskiwać 50% opakowań
Do roku 2005 Rząd Republiki Czeskiej ma zamiar osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu zużytych opakowań. W zrealizowaniu celu ma pomóc nowe podejście producentów do opakowania. Pierwsze efekty zaczną się pojawiać najprawdopodobniej na jesieńi 2001 w postaci wzrostu odpowiedzialności producentów opakowań i butelek. Precyzyjnie rzecz ujmując, udział finansowy producentów sprzedawanych opakowań w ich recyklingu nie będzie już dłużej dobrowolny i stanie się obowiązkowy.