Ministerstwo Gospodarki szacuje, że osiągnięcie w I półroczu 2006 roku wzrostu PKB na poziomie podobnym do I kwartału (czyli 5,2%) jest osiągalny.

W pierwszych miesiącach 2006 roku umocniły się tendencje wzrostowe w gospodarce, co skutkowało wzrostem PKB w I kwartale o 5,2%. Wg szacunków Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa, w pierwszej połowie roku wzrost PKB będzie miał podobną skalę.

Zdaniem ekspertów resortu, najistotniejsze znaczenie dla wzrostu gospodarczego miał w tym okresie wzrost popytu wewnętrznego. Jednocześnie zauważalne jest zmniejszenie wpływu eksportu netto na wzrost PKB.

W końcu lipca Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podała, że czerwcowe dane o produkcji przemysłowej oraz o sprzedaży detalicznej wskazują, że wzrost PKB w drugim kwartale może być bliski odnotowanemu w pierwszym kwartale.

Wcześniej p.o. prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Janusz Witkowski powiedział, że wzrost gospodarczy w drugim kwartale br. będzie podobny, jak w pierwszym. GUS poda dane o PKB prawdopodobnie w ostatniej dekadzie sierpnia.

Źródło:
Źródło: ''