Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja sprzedana przemysłu po wyeliminowaniu wpływu zmian cen (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu 2006 r. o 5,7% wyższa niż w grudniu 2005 r. i o 6,8% niższa w porównaniu z listopadem 2006 r.

W stosunku do grudnia 2005 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 21 (spośród 29) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 20,4%, wyrobów z metali – o 18,8%, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych – o 14,9%, metali – o 10,9%, maszyn i urządzeń – o 8,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2005 r., wystąpił m.in. w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego; wydobywaniu torfu – o 13,8%, w produkcji wyrobów tytoniowych – o 10,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,2%, w produkcji sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – o 4,5%.

W okresie styczeń-grudzień 2006 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 11,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych, wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2006 r. w stosunku do roku poprzedniego był wyższy niż w 2005 r. (2,3%, wobec 0,7%). Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie (o 15,9%). Podniesiono również ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (o 6,3%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 0,7%).

Według szacunków, w grudniu 2006 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,8% wyższe niż przed rokiem (wobec odpowiednio 0,2% w grudniu 2005 r.). Największy wzrost cen odnotowano w górnictwie (o 10,6%), głównie w wyniku wzrostu cen w górnictwie rud metali (o 31,8%). Wzrosły również ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę - o 5,4%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe zanotowano wzrost cen o 1,7%, w tym największy w produkcji metali - o 23,3%. Wzrosły również ceny produkcji wyrobów tytoniowych (o 10,2%), maszyn i aparatury elektrycznej (o 5,0%), odzieży i wyrobów futrzarskich (o 4,5%), masy włóknistej oraz papieru (o 3,7%), wyrobów chemicznych (o 3,3%) oraz wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (o 3,2%).

Producenci wyrobów z metali podnieśli ceny o 2,9%, wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych - o 2,5% , drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny - o 2,2%, artykułów spożywczych i napojów - o 2,0%, skór wyprawionych i wyrobów z nich - o 1,4%, a instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków - o 1,1%. Obniżono natomiast ceny produkcji maszyn i urządzeń (o 0,7%), mebli; pozostałej działalności produkcyjnej (o 1,4%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, pozostałego sprzętu transportowego (o 2,0%). Spadły również ceny działalności wydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,2%), w dziale włókiennictwo (o 2,4%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,4%) oraz maszyn biurowych i komputerów (o 8,3%). Najbardziej obniżono ceny produkcji sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 14,8%).

Źródło:
Źródło: ''