Do końca marca br. firmy muszą rozliczyć się z osiągniętych w 2002 r. poziomów odzysku i recyklingu odpadów oraz uiścić należne opłaty produktowe. Resort środowiska przypomina, za pomocą jakich dokumentów należy udowodnić odzysk i recykling i w jaki sposób należy potwierdzić obrót opakowaniami z zagranicą.

W piśmie z 18 grudnia 2002 r. (PEie-070-3/02/340) resort przypomina, że obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu można wykonać samodzielnie bądź za pośrednictwem organizacji odzysku. Ponadto zarówno przedsiębiorca, jak i organizacja odzysku mogą zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim (np. wyspecjalizowanym firmom). Firmy takie muszą jednak posiadać odpowiednie decyzje na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, m.in. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi itp.

Dowodem wykonania obowiązku odzysku i recyklingu mogą być dokumenty obrotu odpadami (karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów), faktury VAT oraz dokumenty międzynarodowego obrotu odpadami i odpraw celnych (w przypadku eksportu odpadów za granicę w celu dokonania ich recyklingu). Nie wyklucza to możliwości posiadania innych dokumentów poświadczających osiągnięcie wymaganego przepisami poziomu odzysku lub recyklingu. Posiadana przez firmy ewidencja powinna umożliwiać ustalenie, że przekazano do odzysku lub recyklingu określoną masę lub ilość odpadów w imieniu konkretnego przedsiębiorcy.

Ministerstwo przypomina również, że wagę i rodzaj opakowania określa się w momencie wprowadzenia do obrotu na rynek krajowy produktów w tych opakowaniach. W imporcie produktów w opakowaniach momentem wprowadzenia na rynek jest procedura dopuszczenia do obrotu w rozumieniu kodeksu celnego. Importer produktów musi więc posiadać dokumenty odprawy celnej z wyszczególnieniem wagi i rodzajów opakowań, w których produkty zostały wprowadzone do kraju bądź innej dokumentacji umożliwiającej wykazanie masy i rodzaju opakowań wprowadzonych na rynek krajowy.

Przedsiębiorcą, który może dokonać potwierdzenia recyklingu, jest posiadacz odpadów prowadzący działalność w zakresie odzysku, ale tylko taki, który stosuje szczególną formę odzysku, jaką jest recykling. Przez recykling rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Przykładowo, jeśli tworzywo sztuczne będzie tylko mechanicznie rozdrobnione czy przesortowane i nie będzie spełniało norm jakościowych dla surowca pierwotnego, będzie to traktowane jako wytworzenie odpadu, a nie prowadzenie recyklingu.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. nr 63, poz. 639 ze zm.).

Gazeta Prawna 9 stycznia
www.gazeta-prawna.infor.pl